Kursplan för Kemisk energilagring

Chemical Energy Storage

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB269
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2011
 • Behörighet: 120 hp kemi/fysik inkl. Materialkemi, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Kursens syfte är att beskriva betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • Översiktligt redogöra för energilagring på kort och lång sikt samt energilagringens plats i energisystemet i stort.

 • Redogöra för funktionen hos batterier, bränsleceller och superkondensatorer.

 • Beskriva ett antal vanliga kemiska processer för batteri- och superkondensatorer.

 • Diskutera materialval för litiumbatterier beroende av behovet av effekt- eller energilagring. Diskutera miljökonsekvenser av materiaval.

 • Redogöra för olika bränslen för de viktigaste bränslecellerna samt känna till olika former av vätgasproduktion och -lagring.

 • Diskutera former för termokemisk energilagring

Innehåll

Grundläggande om energilagring, kemisk energilagring och elektrokemisk energilagring. Metoder för att använda kemiskt lagrad energi. Metoder för omvandling mellan elektrisk och kemisk energi. Material för elektrokemiska energiomvandlingssystem.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, fördjupningsuppgift, laborationer och studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, samt godkänd på fördjupningsuppgift och laborationskurs, 2 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.