Kursplan för Frielektronlaser - vetenskap och teknik

Free Electron Laser Science

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA581
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 33, 2011
 • Behörighet: 120 hp samt Elektromagnetisk fältteori. Kursen Synkrotronstrålning rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • sammanfatta och förklara grundläggande funktionen hos en Frielektronlaser (FEL)

 • analysera de huvudsakliga komponenterna i acceleratorn som driver en FEL och kunna ange hur dessa och strålvägen påverkar och begränsar prestandan och egenskaper hos frielektronlasern och den genererade strålningen.

 • förklara hur laserljus i kombination med undulatorer används för att förbättra prestandan hos frielektronlasrar.

 • sammanfatta och utvärdera skillnaderna mellan ljusegenskaperna från en FEL kontra det som producerats av lasrar och synkrotroner

 • redogöra för och bedöma vilka typer av fotondiagnostiska metoder som är tillämpbara för olika ändamål längs ett optiskt system i en frielektronlaser och vilka huvudsakliga typer av experiment som utnyttjar FEL
  egenskaperna bäst.

 • jämföra olika FEL-laboratorier runtom i världen, hur stora projekten är och vilka typer av forskning bedrivs

Innehåll

Grundläggande egenskaper hos olika typer av acceleratorer, och konventionella lasrar. Metoder för acceleration och diagnostik. Fotondiagnostik: detektorer, uppställningar - de olika krav som ställs på diagnostik kontra experiment. Vilken typ av forskning som frielektronlaserutveckling driver samt vilka typer av forskning som bedrivs vid sådana anläggningar (i förhållande till t.ex. konventionella laserlaboratorier och lagringsringar). Olika typer av förbättring av ljuskarakteristika med hjälp av SASE kombinerat med lasrar. Orientering om nya typer av röntgenkällor.

Undervisning

Föreläsningar, litteraturstudier kombinerat med att studenterna presenterar aktuella forskningsartiklar för varandra.

Examination

Inlämningsuppgifter och projektrapporter (6 hp), tentamen (4 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2011

 • Lindblad, Andreas Free Electron Laser (FEL) Technology

  Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet och MAX-laboratoriet, Lund,

  Obligatorisk

Kompletterande material som t.ex. aktuella forskningsrapporter/-artiklar o dyl.