Kursplan för Studieteknik

Study Experience

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 1 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TN000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-06-23
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: Kursen ges endast för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram.
 • Ansvarig institution: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • reflektera över sina studievanor samt ge exempel på hur studierna kan planeras tidseffektivt.

 • redogöra för några viktiga grundprinciper som gäller vid problemlösning.

 • använda olika anteckningstekniker.

 • redogöra för hur man på ett effektivt sätt närmar sig och tillgodogör sig stoffet i kurslitteratur.

 • reflektera kring betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.

Innehåll

Olika metoder för att uppnå självkännedom om lärstil, motivation, studiemål och studievanor. Aspekter som påverkar inlärning såsom: studiestrategier, studieplanering, studiemiljö, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker. Grundprinciper vid problemlösning. Utrymme för reflektion över målet med sina studier.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Närvaro vid föreläsningar samt aktivt deltagande i seminarier. Godkänd redovisning av seminarieuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2011

Kompendium i studieteknik, UTH-enheten, Uppsala universitet. Utdelat material.