Kursplan för Ekologi D

Ecology D

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG382
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap. alt 2) 90 hp biologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Kursen orienterar om pågående ekologisk forskning och utgör en bas för studier på avancerad nivå och arbete inom de områden där kunskaper i ekologi är viktiga, t.ex. naturvård. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande evolutions- och livshistorieteori
 • redogöra för teorier kring populationsdynamik, mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner i näringsvävar
 • förklara vilka faktorer som påverkar artrikedom och dynamik i växt- och djursamhällen
 • identifiera ekologiska teorier och processer som är relevanta för naturvårdsproblematik
 • genomföra enkla datorsimuleringar av populationsdynamik
 • planera och genomföra en ekologisk undersökning samt redovisa och utvärdera denna muntligen och skriftligen
 • kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna

 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
 • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Beteendeekologi, inkluderande kopplingen mellan ekologi och evolutionsteori, sexuell selektion, furageringsteori, parningssystem, släktskap, altruism, samarbete och grupplevande, anpassningar till biologiska fiender, evolutionen av signaler och kommunikation samt grundläggande livshistorieteori. I populationsekologin ingår modeller för populationstillväxt och populationsreglering. På samhällsnivå tar kursen upp modeller för mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner (t.ex. Lotka-Volterramodeller, Tilmans modell för växtkonkurrens, skördemodeller), vad som driver succession och andra förändringar i växt- och djursamhällen, jämvikts och icke-jämviktsprocesser som förklaringar till variation i artrikedom samt födovävsteori. Flera moment som är relevanta för ett framtida arbete inom ekologi-naturvårdssektorn ingår, såsom kvantitativa metoder och datorsimuleringar.

Undervisning

Kursen omfattar en fältkurs och en teoridel i vilken ingår föreläsningar, datorsimuleringar, räkneövningar, seminarier och exkursioner. Introduktionen till masterstudier löper som en seminarieserie under hela kursen. Deltagande i fältkurs, exkursioner, seminarier, dator- och räkneövningar är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Fältkurs 3 hp; Masterintroduktion 2 hp

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov och fordrar aktivt deltagande i seminarier, exkursioner och övningar . Fältkursen redovisas både skriftligen (vetenskaplig uppsats) och muntligen. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG200 Ekologi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2011

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Davies, Nicholas B.; Krebs, John R.; West, Stuart A. An introduction to behavioural ecology

  4. ed.: Oxford: Wiley-Blackwell, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jørgensen, Sven Erik; Fath, Brian D. Encyclopedia of ecology

  1. ed.: [Oxford]: Elsevier, 2010

  Se bibliotekets söktjänst