Kursplan för Amerikanska massmedier II

American Mass Media II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN725
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-08
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2011-09-01
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Avklarad kurs Amerikanska massmedier 7,5 hp eller 30 hp inom humanistisk eller samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för huvuddragen i flera centrala medieteorier i relation till händelserna i USA den 11 september 2001, kring nyhetsvärdering, kulturellt minne, visuell kultur, populärkultur, politisk kommunikation och Internet

- kunna föra en kritisk diskussion om de amerikanska mediernas många skilda roller under och efter 9/11, utifrån de huvudbegrepp som introduceras på kursen.

Innehåll

Kursen diskuterar problem och frågor som rör moderna amerikanska massmedier. Vi använder händelserna i USA den 11 september 2001 för att introducera studenterna till en rad olika medieteorier och perspektiv som belyser mediernas olika roller och betydelser i den amerikanska kulturen.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen tillhör ett biområde och kan inte ingå som ett huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bennett, W. Lance; Lawrence, Regina G.; Livingston, Steven When the press fails : political power and the news media from Iraq to Katrina

  Chicago, IL: University of Chicago press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jones, Alex S. Losing the news : the future of the news that feeds democracy

  New York: Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosenberg, Howard; Feldman, Charles S. No time to think : the menace of media speed and the 24-hour news cycle

  London: Continuum, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material.

Versioner av litteraturlistan