Kursplan för Amerikansk politik II

American Politics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN723
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-08
 • Inrättad av: Engelska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2011-09-01
 • Reviderad av: Engelska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 28, 2011
 • Behörighet: Avklarad kurs Amerikansk politik 7,5 hp eller 30 hp inom humanistiska eller samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna uppvisa goda kunskaper om några av de sakfrågor och problemställningar som präglar dagens amerikanska inrikes- och utrikespolitik
- kunna argumentera på engelska för eller emot en viss ståndpunkt i en aktuell stridsfråga i den amerikanska politiken
- kunna skriftligt analysera en given text på engelska inom området

Innehåll

Kursen tar upp några aktuella problem i nutida amerikansk politik som partiernas minskade betydelse, valdeltagandet, finansieringen av valkampanjerna, förhållandet mellan presidenten och kongressen, domstolarnas makt samt USA:s nuvarande utrikespolitik.

Undervisning

Gruppundervisning, självstudier. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen tillhör ett biområde och kan inte ingå som ett huvudområde i en filosofie kandidatexamen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • McKenna, George.; Feingold, Stanley Taking sides. : clashing views on political issues

  16th ed.: Boston, MA: McGraw-Hill Higher Education, c2013

  18:e upplagan

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schier, Steven E.; Eberly, Todd E. American government and popular discontent : stability without success

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zakaria, Fareed. The post-American world : release 2.0

  New York: W. W. Norton, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat material.

Versioner av litteraturlistan