Kursplan för Kompilatorteknik I

Compiler Design I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DL321
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 02, 2012
 • Behörighet: 60 hp varav minst 15 hp matematik inklusive Automatateori och 30 hp datavetenskap inklusive Operativsystem och fortsättningskurs i programmering eller Processorienterad programmering.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

För godkänt betyg ska studenten förstå hur enkla imperativa programspråk kan kompileras till maskinkod för RISC-liknande maskiner.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • strukturera en kompilator som en sekvens av distinkta översättningsteg
 • använda reguljära språk för att beskriva ett programspråks lexikaliska element
 • beskriva lexikalisk analys med en ändlig automat
 • använda kontextfria språk för att beskriva ett programspråks syntaktiska struktur
 • använda parsningsmetoderna top-down (recursive descent) och bottom-up (LR)
 • använda abstrakta syntaxträd för att representera resultatet av den syntaktiska analysen
 • bryta ner satser och uttryck till enklare konstruktioner, och översätta syntaxträd till mellankod
 • beskriva hur rekursiva proceduranrop kan implementeras med hjälp av stackar, aktiveringsposter och maskinregister
 • översätta ett programs förenklade mellankod till maskinspecifika instruktioner

Innehåll

Lexikalisk analys (scanning).
Syntaktisk analys (parsning).
Programrepresentation i Abstrakta Syntax-Träd (AST).
Symboltabeller och scoperegler för C-liknande språk.
Typcheckning för C-liknande språk.
Olika former av mellankod (IR).
Generering av mellankod.
Anropsstackar och aktiveringsposter.
Kodgenerering för RISC-liknande maskiner.
Basblock, kontrollflödesgrafer, liveness-analys, registerallokering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen (4 hp) och uppgifter (1 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

A.W. Appel: Modern compiler implementation in ML, Cambridge University Press, 1998.
eller
A.W. Appel: Modern compiler implementation in Java, Cambridge University Press, 1997.

Referenslitteratur

Dick Grune, Henri E. Bal, Ceriel J.H. Jacobs, and Koen G. Langendoen: Modern Compiler Design, John Wiley&Sons, Ltd, 2000.
Alfred V. Aho, Ravi Sethi, and Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques and Tools, Addison-Wesley, Reading, MA, 1986.