Kursplan för Nationalekonomi C: Analys av ekonomiska data

Economics C: Analysis of Economic Data

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE775
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-03-01
 • Inrättad av: Nationalekonomiska institutionens styrelse
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

- självständigt planera, genomföra och presentera en grundläggande empirisk undersökning inom nationalekonomi,

- förklara och förstå resultat från en regressionsanalys,

- förklara och förstå möjligheterna och begränsningarna med regressionsanalys,

- förklara och förstå intuitionen bakom de vanligast förekommande statistiska metoderna för att isolera kausala effekter,

- identifiera styrkor och svagheter i empiriska studier,

- använda mjukvaruprogrammet Stata för att genomföra grundläggande databearbetning och estimering

Innehåll

Kursen går igenom grundläggande statistiska metoder frekvent använda inom nationalekonomi, andra samhällsvetenskaper samt inom många delar av arbetslivet som kräver högre utbildning, som t.ex. arbete inom offentlig administration, finansiell analys och marknadsföring. Fokus ligger på analys av tvärsnittsdata och de nödvändiga metoder, intuition och mjukvarukunskaper som krävs för att självständigt kunna ta fram och tolka resultat från en multipel regressionsanalys. De statistiska metoder och koncept som diskutteras inkluderar multipel regressionsanalys med kontinuerliga, dummy- och interaktionsvariabler, t- och F-test, och uppkommen bias vid utelämnade variabler. Studenten introduceras även till intuitionen bakom mer avancerade statistiska metoder som ofta används för att isolera kausala effekter i empiriska studier, som t.ex. instrumentalvariabelmetoden. De diskuterade metoderna appliceras i hög utsträckning på riktiga ekonomiska data med hjälp av det statistiska mjukvaruprogrammet Stata.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och tillämpat arbete i datasalen

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom ett antal självständigt genomförda hemuppgifter. Tre olika betyg kan erhållas på kursen: Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) samt Underkänd (U).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2021

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Stock, James H.; Watson, Mark W. Introduction to econometrics

  Fourth edition, global edition: Harlow: Pearson, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan