Kursplan för Projektarbete i geofysik

Project Work in Geophysics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE034
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F, Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2012
 • Behörighet:

  120 hp inklusive 30 hp geofysik på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa hur tidigare kunskaper inom geofysikämnet kombineras för att konstruera och utvärdera experimentella mätningar och/eller teoretiska beräkningar/simuleringar.
 • kommunicera sina resultat skriftligt och muntligt.

Innehåll

Kursinnehåll specificeras i samråd med programsamordnare och studievägledare med hänvisning till en viss inriktning i masterprogrammet i geofysik.

Undervisning

Självstudier och projektarbete.

Examination

Skriftlig och muntlig examination av projektet.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.