Kursplan för Grundvatten- och avrinningsmodellering

Groundwater and Runoff Modelling

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1HY000
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  120 hp med minst 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 90 hp fysik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
 • Kursen är avvecklad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • klassificera och förstå olika modelltyper inom hydrologin
 • använda hydrologiska modeller för översvämningsprognoser, vattenresursbedömning samt konsekvensbeskrivningar av klimatförändring och förändringar i markanvändning
 • utvärdera hydrologiska modeller med avseende på tillämpningar på avrinningsområde med och utan flödesmätningar samt på stationära/ icke stationära klimatiska förhållanden
 • tillämpa de vanliga delar/ekvationer som en grundvatten- eller avrinningsmodell är uppbyggd av och därigenom förstå vad modellen kan respektive inte kan användas till
 • utvärdera grundvattenresurser med hjälp av data från pumpningsförsök
 • uppskatta icke reaktiv och reaktiv föroreningsspridning i grundvatten
 • tillämpa modeller på geologiskt heterogena system med hjälp av geostatistiska metoder och osäkerhetsuppskattningar

Innehåll

Matematisk beskrivning av grundläggande processer: arealnederbörd, avdunstning, snösmältning, avrinning, markvattendynamik, grundvattenbildning och grundvattenflöde. Kalibrering, parameteroptimering, validering av avrinnings- och grundvattenmodeller och deras osäkerhet. Reservoarteori. Tillämpning av HBV- och Wasmodmodeller.

Akviferer, marksättning och grundvattenresursanalys. Beräkning av transmissivitet och magasinskoefficient med Theis- och Jacobsmetod. Reaktiv och icke reaktiv föroreningstransport i grundvatten. Modellering av föroreningstransport i grundvatten. Parameteruppskattning och geostatistiska/stokastiska metoder för grundvattenmodellering. Speciella ämnen i grundvattenmodellering. Övningar med MODFLOW och GMS modelleringspaket.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar, projektarbete och projektrapport.

Examination

Examinationen inkluderar två tentamina, en för grundvattendelen (6 hp) och en för avrinningsdelen (4 hp), samt obligatoriska moment (5 hp) såsom rapportskrivning och -redovisning.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Domenico, Patrick A.; Schwartz, Franklin W. Physical and chemical hydrogeology

  2. ed.: New York: Wiley, cop. 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Xu, Chong-Yu Introduction to hydrological models

  Department of Geoscience, University of Oslo, 2010

  Obligatorisk

 • Fetter, Charles Willard Applied hydrogeology

  3. ed.: Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Isaaks, Edward H.; Srivastava, R. Mohan. Applied geostatistics

  New York: Oxford University Press, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk