Kursplan för Handledningsmetodik

Supervision

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3OM015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-09-03
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Reviderad: 2011-10-21
 • Reviderad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Gäller från: vecka 49, 2011
 • Behörighet: Sjuksköterskeutbildning, arbetsterapeututbildning, röntgensjuksköterskeutbildning, sjukgymnastutbildning eller biomedicinsk analytiker.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Kursen syftar till att ge ökad handlingsberedskap att handleda studenter vid verksamhetsförlagd utbildning. Kursen inriktas mot handledningens teori och praktik med fokus på handledarens pedagogiska roll i såväl handledningssituationen som vid bedömning och återkoppling av studentens prestation under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:

- göra pedagogiskt medvetna val för att åstadkomma ett studentcentrerat lärande med utgångspunkt i exempelvis: studentaktiverande metoder, reflektion som stöd i lärande, lärstilar och lärstrategier, interprofessionellt lärande
- utforma en handlingsplan för studentens lärande under VFU där pedagogiska strategier och etiska överväganden synliggörs
- jämföra yrkeshandledning och handledning av studenter
- beskriva bedömningsprocessen och diskutera dess möjligheter och hinder
- utforma utvärderingar som stöder fortsatt utveckling av handledning, handledarskap och studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Innehåll

Exempel på innehåll:

Förutsättningar för lärande
Handledarrollen
Olika pedagogiska strategier
Interprofessionellt lärande
Det reflekterande lärandet
Lärstilar
Etik i handledningssituationen
Bedömningar

Undervisning

Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar, grupparbeten, seminarier och studieuppgifter.

Examination

Examination sker kontinuerligt under kursen i form av skriftliga och muntliga redovisningar av studieuppgifter. Examination sker även i form av en individuell skriftlig tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 50, 2011

 • Mogensen, Ester; Thorell-Ekstrand, Ingrid; Löfmark, Anna Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tveiten, Sidsel Larson, Per Yrkesmässig handledning - mer än ord

  3., [uppdaterade och rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Aktuella artiklar som delas ut under kursens gång.