Kursplan för Ämnesdidaktiskt projekt i naturkunskap

Science Education Project in Science

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG398
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2013-06-18
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 36, 2012
 • Behörighet: 210 hp varav 30 hp biologi och 30 hp kemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

- urskilja och formulera utbildningsvetenskapliga problem i naturvetenskap

- söka, tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur

- samla in, kritiskt granska och behandla komplext material utifrån de formulerade frågeställningarna

- avgränsa, utforma och utföra, tolka och värdera resultatet av en undersökning med relevans för teori, problemställning och kommande arbetsuppgifter i läraryrket

- författa och försvara en vetenskaplig uppsats, som relateras till det naturvetenskapliga didaktiska forskningsfältet och som ger ett självständigt bidrag till detta fält

- genomföra en opposition

Innehåll

Arbetet innehåller: problemval och formulering, teorianknytning, litteraturgenomgång och litteratursökning, metoder för att insamla och analysera ett ämnesdidaktiskt material, undersökningsuppläggning, rapportskrivning, uppsatsventilering och opposition.

Undervisning

Det ämnesdidaktiska projektarbetet är ett självständigt arbete som utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt. Seminarier ingår under kursens gång.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd vetenskaplig skriftlig rapport. Det krävs även godkänt muntligt försvar av egen rapport, samt oppostion av annat projektarbete under det avslutande seminariet (ventilering).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2013

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.

 • Christoffersen, Line; Johannessen, Asbjørn Forskningsmetoder för lärarstudenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Vi har några exemplar till utlåning

  Se bibliotekets söktjänst