Kursplan för Biologisk debatt

Core Curriculum in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG424
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna :

 • ge exempel på, och kritiskt kommentera aktuella händelser där biologiska fakta spelar en betydande roll
 • redogöra för evolutionslärans grunddrag och människans evolution, de sammanhang inom biologin som leder till en hållbar utveckling, ekologins tillämpningar, människan som ekologisk faktor
 • använda sig av biologiska data med ett vetenskapligt förhållningssätt

Innehåll

Aktuella trender inom det biologiska ämnesområdet och hur de kan relateras till dagens samhälle såväl lokalt som globalt (exempelvis fågelinfluensan, antibiotikaresistens, GMO) samt evolutionens grunddrag.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

För att kursen skall bedömas som godkänd fordras godkänt resultat på följande delprov:

Biodiversitet och artbevarande 1,5 hp, Pandemier och antibiotikaresistens 1,5 hp, Genmodifierade organismer 1,5 hp, Klimatförändringar 1,5 hp, Evolution 1,5 hp, Östersjöns miljö 1,5 hp samt sammanfattande projekt 1 hp. Varje delprov examineras antingen genom muntlig eller skriftligt prov samt genom aktivt deltagande på seminarier som hör till varje delkurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.