Kursplan för Examensarbete i slaviska språk E (magister)

Master's Degree Project in Slavic Languages

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5RY022
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Slaviska språk A1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-09-12
 • Reviderad av: Institutionen för moderna språk
 • Gäller från: vecka 35, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med något slaviskt språk som huvudområde alternativt 120 hp med något slaviskt språk som huvudområde inklusive självständigt arbete. Sv B/Sv2 B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med utökade anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete:

Delkurs 1. Examensarbete (15 hp) – obligatorisk

Ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Arbetet redovisas i form av en uppsats på huvudspråket eller svenska. Om arbetet skrivs på svenska, ska en sammanfattning på huvudspråket till ett omfång av ca en sida ingå.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning i språk-, litteratur- eller kulturvetenskap med skärpta krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska studenten uppnå följande:
• förtrogenhet med ett ämnesområde
• god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
• god förmåga till informationssökning inom huvudspråkets språk-, litteratur- resp. kulturvetenskap
• stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en analys och i presentationen av forskningsresultat
• omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig framställning.

Undervisning

Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Under terminens gång görs regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Examination

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 46, 2013

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

 • Strömquist, Siv Skiljeteckensboken : skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp

  Stockholm: Morfem, 2013

  Se bibliotekets söktjänst