Kursplan för Fysiologi

Physiology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-11-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: Organismernas evolution och mångfald, 10 hp, Genetik och genteknik 10 hp, Cellbiologi 15 hp, Mikrobiologi med infektionsbiologi 5 hp samt kemi 30 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för växters och djurs uppbyggnad, cellernas och vävnaders struktur samt olika organ och organsystems funktion
 • redogöra för de grundläggande fysiologiska kontrollmekanismerna (t.ex. hormoner) hos växter och djur
 • beskriva växters och djurs näringsupptag och ämnesomsättning, vatten- och jonbalans samt temperaturreglering
 • jämföra blodcirkulation och respiration hos land-, vattenlevande och flygande djur
 • beskriva organismernas sinnes- och reproduktionsfysiologi
 • redogöra för ekofysiologiska begrepp samt fysiologiska anpassningar till olika livsmiljöer
  med hjälp av mikroskop särskilja olika cell- och vävnadstyper
 • redogöra för och diskutera valda fysiologiska problemställningar

Innehåll

Kursen består av två delkurser djur- och växtfysiologi. I djurfysiologi-delen studeras uppbyggnad och funktion av djurens olika organ och organsystems samt de fysiologiska processer som styr djurens differentiering och utveckling. Speciellt studeras endokrina organ, nervsystem, sinnesorgan, muskulatur, cirkulationssystem, gasutbyte, ämnesomsättning och reproduktion. I växtfysiologidelen behandlas växters byggnad, vattenhushållning och näringsupptag, fotosyntesen och kväveomsättningen. Vidare studeras hormoners och andra reglerande ämnens kontroll av cell- och vävnadsdifferentiering och hur växter påverkas av omgivningsfaktorer som ljus och temperatur. Flera laborationer genomförs i båda delkurser. På kursen förekommer diskussionsseminarier där intressanta fysiologiska och etiska frågeställningar diskuteras (bl.a. genmodifierade växter, könsskillnader, djurförsök, användning av stamceller).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten. Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

Kursen består av en teoridel omfattande 9 hp med skriftlig examination och en laboratorie-/seminariedel omfattande 5 hp. Författandet av en uppsats inom fysiologi ger 1 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. Biology

  8. ed.: San Francisco, CA: Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst