Kursplan för Bebyggelsens tradition och historia

Building Tradition and History

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV790
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturvård A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-07
 • Inrättad av: Konstvetenskapliga institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen inom relevant huvudområde, t.ex. ingenjörs-, antikvarie- eller arkitektutbildning eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i kurspaketet Byggnadsantikvarisk vidareutbildning, steg I, men kan också läsas som fristående kurs.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna

 • grundläggande redogöra för samt visa ökad förmåga att tolka och analysera den rumsliga organisationen av bebyggelsen på landet och i staden och hur denna har förändrats över tid,
 • identifiera karaktärsdrag i bebyggelsen och analysera karaktärsdragens betydelse för förståelsen av det byggda kulturarvet samt identifiera och redogöra för förekommande arkitekturstilar,
 • redogöra för och problematisera tidigare bebyggelsehistorisk forskning,
 • relatera bebyggelse till funktion och sammanhang genom att sätta in byggnader och bebyggda miljöer i vidare perspektiv utifrån sociala, ekonomiska, geografiska, arkitekturhistoriska och historiska faktorer.

Innehåll

Kursen belyser bebyggelsens tradition och historia vilket även inbegriper arkitekturens historia och stilspråk. Byggnadstradition och bebyggelsehistoria är centralt för kursen och både urban och rural bebyggelse behandlas. Landsbygdens folkliga byggnadsskick sätts i relation till samhällets utveckling liksom staden med dess årsringar och morfologi. Fokus ligger på svenska förhållanden men med utblickar mot omvärlden. Arkitekturens historia och terminologi i Västerlandet behandlas översiktligt. Kursen problematiserar också tidigare bebyggelsehistorisk forskning i Sverige.
Stor vikt läggs vid bebyggelsens funktion och sammanhang. I kursen lyfts specifika byggnadstyper och bebyggelsemiljöer fram som samhället är format kring, t.ex. det offentliga rummet och dess byggnader, samhällstyper som präglats av handel, industri eller kommunikation.

Undervisning

Undervisningen sker genom en integrering av föreläsningar, seminarier samt studiebesök/resor. Utbildningsträffarna är koncentrerade till 4-5 tillfällen. Däremellan är utbildningen webbaserad. Undervisningsspråket är svenska men föreläsningar och seminarier kan ske på engelska eller nordiska språk. Studieorter är Uppsala och Gotland.

Examination

Examination sker genom skriftliga individuella uppgifter samt deltagande i de obligatoriska seminarier som hålls i samband med utbildningsträffarna. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

 • Ahlberg, Nils Stadens mönster : de historiska kartorna berättar

  Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1998

  s. 9-57

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahlstrand, Jan Torsten; Waldhör, Ivo Eriksson, Torkel Arkitekturtermer : lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer : med engelskt, tyskt och franskt register

  2., [revid.] uppl.: Lund: Studentlitt., 1976

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Almevik, Gunnar Byggnaden som kunskapskälla:

  Göteborg: Göteborgs universitet, 2012

  s. 37-62, 117-258

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Arnstberg, Karl-Olov Utforskaren : studier i Sigurd Erixons etnologi

  Stockholm: Carlsson, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bäckman, Lars; Blomgren, Fredrik Visby staden utanför murarne : byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939

  Klintehamn: Gotlandica förlag, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bringéus, Nils-Arvid Arbete och redskap : materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen

  Lund: Gleerup, 1971

  s. 231-262

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Caldenby, Claes Att bygga ett land : 1900-talets svenska arkitektur

  Stockholm: Byggforskningsrådet, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahlberg, Markus; Franzén, Kristina Sockenkyrkorna : kulturarv och bebyggelsehistoria

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2008

  I urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Eva Den moderna stadens födelse : svensk arkitektur 1890-1920

  1. uppl.: Stockholm: Ordfront, 1990

  I urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Eva Den moderna staden tar form : arkitektur och debatt 1910-1935.

  Stockholm: Ordfront, 2001

  I urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Mats; Löfgren, Orvar Land och stad : svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid

  2. uppl.: Malmö: Gleerup, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809

  Stockholm: Signum, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johannesson, Lena Konst och visuell kultur i Sverige. 1810-2000

  Bokförlaget Atlantis AB, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nilsson, Bo G. Folklivets upptäckare : Sigurd Erixons by- och bebyggelseundersökningar

  Ingår i:

  Eriksson, Bengt Erik; Qvarsell, Roger Samhällets linneaner : kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia

  Stockholm: Carlsson, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Palmqvist, Lena Landsbygdens folkliga byggnadsskick

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetets förl., 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulväng, Göran Hus och gård i förändring : uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution

  Hedemora: Gidlund, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Unwin, Simon Analysing architecture

  2. ed.: London: Routledge, 2003

  s. 168-196

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Watkin, David A history of western architecture

  3 ed.: London: Laurence King, 2000

  Läses exkursivt.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vikström, Eva Industrimiljöer på landsbygden : översikt över kunskapsläget

  1. [uppl.]: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare material om maximalt 200 sidor kan förekomma.