Kursplan för Ordinära differentialekvationer I

Ordinary Differential Equations I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2013
 • Behörighet: Linjär algebra II. Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer;

 • använda exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;

 • bestämma och klassificera fixpunkter;

 • redogöra för resultat rörande existens och entydighet av lösningar;

 • tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;

 • redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;

 • tillämpa ovanstående tekniker för linjära system av differentialekvationer;

 • tillämpa elementära metoder för kvalitativa studier av icke-linjära system av differentialekvationer;

 • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

n:te ordningens lineära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-lineära system, klassificering av fixpunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2013

 • Simmons, George Finlay; Krantz, Steven G. Differentialekvationer med historik

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hirsch, Morris W.; Smale, Stephen; Devaney, Robert L. Differential equations, dynamical systems, and an introduction to chaos

  2nd rev. ed.: Amsterdam: Elsevier/Academic Press, Press, c 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Simmons, George Finlay; Krantz, Steven G. Differential equations : theory, technique and practice

  Boston: McGraw-Hill, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Den här boken kan användas som alternativ litteratur till den svenska versionen ovan.