Kursplan för Material för hållbar utveckling

Materials and Sustainable Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB268
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2013
 • Behörighet: 120 hp inkl. Materialkemi 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • diskutera innebörden i begreppet "hållbar utveckling" samt analysera materialutvecklingsproblematik utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
 • översiktligt diskutera human- och ekotoxikologiska effekter av material och materialanvändning.
 • diskutera energianvändning och energirelevanta material i ett perspektiv av hållbar utveckling.
 • översiktligt redogöra för tillämpningar av lagstiftning inom miljöområdet för utvinning, tillverkning och användning av material.
 • tillämpa förenklad livscykelanalysmetodik.
 • beskriva hur miljöledningssystemet ISO 14001 är uppbyggt och hur det kan implementeras för en verksamhet.

Innehåll

Begreppet "hållbar utveckling" och material: miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av materialanvändning och materialutveckling. Energianvändning och energirelevanta material analyseras i perspektiv av hållbar utveckling. Olika materialtypers miljöpåverkan under olika delar av deras livscykel samt avfallshantering och materialåtervinning. Toxikologiska aspekter på materialframställning och materialanvändning. Informationssökning i databaser. Orientering kring svensk miljölagstiftning. Företagsorienterat miljöarbete och miljöledningssystem (ISO 14001), miljöcertifiering och annan miljömärkning, samt miljöanpassad produktutveckling ("ekodesign"). I kursen ingår två mindre projekt: (i) en jämförande förenklad livscykelanalys i enlighet med ISO 14040; (ii) en fallstudie kring företagsorienterat miljöarbete.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projekt (i grupp).

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (5 hp). För godkännande krävs även godkända projektarbeten (Livscykelanalys 3 hp + Företagsorienterat miljöarbete 1 hp) samt aktivt deltagande i seminarieverksamheten (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2013

 • Ashby, M. F. Materials and the environment : eco-informed material choice

  Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Relevant vetenskaplig litteratur.
Kompendier.