Kursplan för Arkivvetenskap, masterkurs

Archival Science, Master Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 60 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KK032
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: ABM A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM
 • Reviderad: 2013-04-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen vid institutionen för ABM
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Kursen är öppen endast för dem som inom masterprogrammet i ABM, med inriktning Arkivvetenskap, uppnått 52,5 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för ABM

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha uppnått följande kunskaper och färdigheter:

Moment 1

• fördjupade kunskaper om ABM-områdets vetenskapliga discipliner

• fördjupade kunskaper om vetenskapliga teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet och för ABM-ämnena i synnerhet

• förmåga att formulera en lämplig teorianknytning till ett forskningsproblem och att välja lämplig metod för forskningsproblemet

Moment 2

• kunskaper om den praktiska verksamheten vid en arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet/organisation

• förmåga att med hjälp av inomvetenskapliga analytiska redskap och modeller kritiskt reflektera över tillämpad praxis inom arkivverksamhet

Moment 3

• förmåga att med teoretisk förankring och metodisk stringens genomföra ett skriftligt vetenskapligt arbete inom ABM-området

• fördjupad förmåga att söka och värdera vetenskaplig information

• förmåga att självständigt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning

• förmåga att anknyta en vetenskaplig undersökning till aktuell forskning och bidra till kunskapsutvecklingen

• förmåga att inta ett etiskt förhållningssätt till vetenskaplig forskning

• förmåga att presentera forskningsresultat på ett pedagogiskt sätt, enligt givna instruktioner för formalia och med en god språkbehandling

Moment 4

• kunskap om hantering av elektroniska handlingar ur ett bevarandeperspektiv

• kunskap om svenska och internationella standarder och regler för bevarande av elektroniska handlingar

• förmåga att inta ett strategiskt förhållningssätt till långtidsbevarande av elektroniska handlingar

Moment 5

• kunskaper om arbetsmarknads- och kompetensfrågor

• kunskaper om projektplanering och verksamhetsutveckling med särskild inriktning mot kulturarvs- och informationshanterande institutioner.

Innehåll

Moment 1: Teori och metod för ABM, 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Inom momentet studeras övergripande teorier och metoder med relevans för humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet. Syftet är vidare att fördjupa diskussionen om ABM-områdets vetenskapliga discipliner, deras relationer till andra akademiska discipliner och till varandra samt att orientera om teorier och metoder som används i forskning inom arkivvetenskapen, biblioteks- och informationsvetenskapen samt musei- och kulturarvsvetenskapen. Momentet fungerar också som en förberedelse inför moment 3 genom att studenten väljer sitt uppsatsämne och börjar formulera teorianknytning och metodval.

Moment 2. Praktik, 7,5 hp

Praktiken omfattar fem veckors sammanhängande, handledd verksamhet på en arkivinstitution eller arkivfunktionen på en myndighet/organisation. Studenten ska i samband med praktiken i en skriftlig rapport redogöra för sina erfarenheter och, utifrån tidigare tillägnade mer teoretiska kunskaper, kritiskt reflektera över praxis på arbetsplatsen. Viss tid under praktiken reserveras för arbetet med den skriftliga uppgiften.

Praktiken är valbar och kan bytas ut mot annat moment i institutionens kursutbud. Också andra kurser inom Uppsala universitets utbud kan väljas. Det krävs dock att kursen bedöms som uppenbart relevant för ABM-området. En bedömning görs i varje enskilt fall.

Moment 3: Masteruppsats, 30 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet ägnas åt författandet och ventileringen av ett skriftligt vetenskapligt arbete. Häri ingår även att studenten ska fördjupa sina kunskaper om hur man söker och värderar information inom forskningsområdet samt fungera som opponent vid ventilering av annan students uppsats. Arbetet påbörjas under höstterminen och slutförs under vårterminen.

Ventileringsseminarierna är öppna för samtliga studenter på masterprogrammet i ABM.

Moment 4. Digitalt bevarande för arkivarier, 7,5 hp

Under detta moment fördjupas studierna av den digitala utvecklingens följder för informationsbehandling och arkivhantering. Särskild vikt läggs vid bibehållandet av de elektroniska handlingarnas kontext utifrån ett bevarandeperspektiv. Bland annat diskuteras tekniska aspekter på bevarandet av elektroniska handlingar, så som filformat och standarder för metadatahantering. Vidare behandlas regelverk och standarder för informationssäkerhet och systemdokumentation samt utvecklingen av e-förvaltning.

Moment 5: Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering, 7,5 hp

Momentet genomförs gemensamt med inriktningarna biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap.

Momentet fokuserar på att knyta samman den kunskap som förvärvats under utbildningens gång och omsätta denna på olika sätt som syftar till att stärka studenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Den första delen av momentet fokuserar på kompetens- och arbetsmarknadsfrågor och innefattar bland annat arbete med en meritportfölj. Under momentets andra del ligger tyngdpunkten på verksamhetsutveckling och projektplanering, särskilt genom formulering av projektplaner med anknytning till kulturarvs- eller informationshanterande institutioner.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt enskild handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig individuell tentamen, skriftliga individuella eller gruppbaserade PM, muntlig och skriftlig seminarieredovisning av uppgifter och övningar gjorda individuellt eller i grupp samt genom framläggandet av ett examensarbete i form av en masteruppsats (inklusive opposition på annan students uppsats och närvaro vid ytterligare minst fem ventileringsseminarier). Samtliga moment på kursen bedöms med något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd, med undantag för moment 2 (Praktik) och moment 5 (Arbetsmarknad, ledarskap, projektplanering) vilka bedöms med något av betygen Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs minst hälften VG på ingående kursmoment.

Övergångsbestämmelser

För studenter som tidigare läst kurser som motsvarar kursmoment inom den valda inriktningen kan vissa moment behöva bytas ut mot kursmoment från de andra två inriktningarna inom masterprogrammet i ABM.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2013

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Teori och metodkurs, 7,5 hp

Gemensam litteratur för alla inriktningar (Arkiv, B-oi, Mus)

Gemensam litteratur för alla tre inriktningar: Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Musei- och kulturarvsvetenskap

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Callon, Michel Tecno-Economic Networks and Irreversibility

  Ingår i:

  A sociology of monsters : essays on power, technology and domination

  London: Routledge, cop. 1991

  19 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliasson, Annika Kvantitativ metod från början

  2., uppdaterade uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holgersson, Ulrika Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Månson, Per Moderna samhällsteorier : traditioner, riktningar, teoretiker

  5., rev. uppl.: Stockholm: Rabén Prisma, 1998

  Kapitel 2, 3 9, 10 och 11, s. 25-99 och 305-409

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur specifik för Arkivvetenskap

 • Cook, Terry Evidence, memory, identity, and community : four shifting archival paradigms

  Ingår i:

  Archival Science

  [S.l.]: Kluwer Journals Online,

  published online 28 june 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • What are archives? : cultural and theoretical perspectives : a reader

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Røssaak, Eivind The archive in motion : new conceptions of the archive in contemporary thought and new media practices

  Oslo: Novus Press, 2010

  Tillgänglig som e-bok på Nasjonalbibliotekets hemsida nb.no

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Digital bevarande för arkivarier

Digitalt bevarande för arkivarier. Obligatorisk litteratur

 • Borglund, Erik Design for recordkeeping : areas of improvement

  Sundsvall: Department of Natural Sciences, Mid Sweden University, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

  E-delegationen, 2010

  s. 7-14

 • Gladney, Henry Long-Term Preservation of Digital Records: Trustworthy Digital Objects

  Ingår i:

  The American archivist

  vol. 72 (2009) s. 401-435

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Askergren, Katrin; Dahlgren, Maria E-arkivera rätt : sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS

  Stockholm: Näringslivets arkivråd, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Höffker, Daniel; Ilander, Hanna; Norée, Niklas e-gallra rätt

  Stockholm: Näringslivets arkivråd, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Selecting File Formats for Long-Term Preservation, Digital Preservation. Guidance Note 1. 10 sidor

  National archives, 2009

  Länk till pdf

  Obligatorisk

 • Gorman, G. E.; Shep, Sydney J. Preservation management for libraries, archives and museums

  London: Facet, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • RA-FS 2008:4 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter

  Ingår i:

  Riksarkivets författningssamling : RA-FS

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

  Ingår i:

  Riksarkivets författningssamling : RA-FS

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)

  Ingår i:

  Riksarkivets författningssamling : RA-FS

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elektroniskt underskrivna handlingar

  1. uppl.: Stockholm: Riksarkivet : b Fritze [distributör], 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jarborn, Elisabeth; Gävfert, Thomas Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande - bevarande av elektroniska handlingar hos myndighet

  Riksarkivet, 2008

  Länk

  Obligatorisk

 • Förstudie om e-arkiv och e-diarium, inklusive bilagor

  Riksarkivet, 2011

  inklusive bilagor, 23 + 82 sidor

  Obligatorisk

 • Vägledning för hantering av inkommande handlingar

  Verva 2005:2, 2005

  Obligatorisk

 • Effektivisera genom att automatisera ärendehanteringen. Fem processanalyser som visar på potentialen i statsförvaltningen

  Verva 2006:03, 2006

  länk

  Obligatorisk

 • Hitta potentialen - första steget till enkla ärendeprocesser

  Stockholm: Verva, [2007]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Digitalt bevarande - referenslitteratur

 • Electronic Recordkeeping Metadata Standard

  Archives New Zealand, 2008

  44 sidor

 • Dokumentation av FAMMI:s ärendehanteringssystem

  FAMMI, 2006

  71 sidor.

 • Archiving websites - Possibilities and problems Granberg, Fredrik; Karlsson, Robert; Olofsson, Fredrik; Renström, Nicklas

  Luleå tekniska universitet, 2004

  39 sidor

 • Jarborn, Elisabeth; Gäfvert, Thomas Kompendium i e-arkiv

  Förf, 2013

  159 sidor

 • Basnivå för informationssäkerhet (BITS)

  3. utg.: Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • CODA. Curation of Digital Assets. Slutrapport

  LDB-centrum, 2007

  117 sidor

 • Lindqvist, Göran Curation of Digital Assests - Metadata. Slutrapport

  LDB-centrum, 2008

  32 sidor

 • Lindbäck, Lena CODA-WEBB. Slutrapport

  LDB-centrum, 2009

  60 sidor

 • Understanding PREMIS

  Library of Congress Network Development and MARC Standards Office, 2009

  26 sidor

 • Lundevall, Kristina; Wadman, Ola PENG-analys E-arkiv Västerås stad

  Förf/Västerås stad, 2012

  19 sidor

 • Report on policy and strategy models for libraries, archives and data centres

  Planets, 2009

  85 sidor

 • Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008:4. Dnr RA 20-2009/1265

  Riksarkivet, 2009

  Länk

 • Dokumentation av redovisningssystem : en praktisk vägledning

  Stockholm: Rådet för kommunal redovisning, [2006]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering - prioritering. Bilagor

  SOU 2004:53, 2004

  87 sidor

Arbetsmarknad, ledarskap och projektledning

ALP, obligatorisk litteratur, alla inriktningar

 • Carlsson, Torild; Wennersten, Lena Äntligen måndag? : myter och möjligheter i arbetslivet

  Lidingö: Langenskiöld, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hällsten, Freddy; Tengblad, Stefan Medarbetarskap i praktiken

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tonnquist, Bo Projektledning

  3. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Valbar litteratur ALP

Välj litteratur om ca 400 sidor som ni sedan redovisar i ert PM. Det går att välja litteratur utanför denna lista, men motivera i så fall hur och varför ni valt denna i ert PM. Självklart kan denna valbara litteratur också nyttjas under arbetet med er projektplanering

 • Blomberg, Jesper Myter om projekt

  Stockholm: Nerenius&Santérus, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cameron, Fiona; Kenderdine, Sarah Theorizing digital cultural heritage : a critical discourse

  Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Earnshaw, Rae A.; Vince, John A. Digital convergence : libraries of the future

  London: Springer-Verlag London Limited, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Friis Möller, Sören From Disinterestedness to Engagement. Towards Relational Leadership in the Cultural Sector

  Copenhagen Business School: Köpenhamn, 2012

 • Fristrup, Tine Heritage learning outcomes in the Nordic and Baltic area : competence development among adults at archives and museums

  Östersund: The Nordic Centre of Heritage Learning, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gilmore, Audrey; Rentschler, Ruth Changes in museum management. : A custodial or marketing emphasis?

  Ingår i:

  Journal of management development.

  vol. 21 (2002) nr. 10 s. 745-760

  Se bibliotekets söktjänst

 • Griffin, Des; Abraham, Morrie; Crawford, John Effective Management of Museums in the 1990s. In: Curator. The Museum Journal

  Curator. The Museum Journal, vol. 42 nr 1:37-53, 1999

 • Hedemark, Åse Barn berättar : en studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

  Stockholm: Svensk biblioteksförening, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Borrman, Pia; Hedemark, Åse Projekt sagostunden - en förstudie

  Regionbibliotek Stockholm/Stockholm, 2013

 • Hernon, Peter; Pors, Niels Ole Library leadership in the United States and Europe : a comparative study of academic and public libraries

  Santa Barbara, Calif.: Libraries unlimited, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Insulander, Eva Tinget, rummet, besökaren : om meningsskapande på museum

  Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Roger; Berggren, Lars Levande läromedel : [antologi]

  Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lee, Charlotte P Reconsidering Conflict in Exhibition Developments Teams

  Ingår i:

  Museum management and curatorship.

  vol. 22 (2007) nr. 2 s. 183-199

  Se bibliotekets söktjänst

 • Limberg, Louise; Lundh, Anna Hampson Skolbibliotekets roller i förändrade landskap : en forskningsantologi

  Lund: BTJ förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lund, Niels D. Digital formidling af kulturarv : fra samling til sampling

  København: Multivers, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Merritt, Elizabeth How to Forecast the Future of Museums.

  Curator. The Museum Journal, 2011

  Vol. 54, nr 1:25-34

 • Molin, Märta; Wittgren, Bengt Om ABM : en antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer.

  Härnösand: ABM resurs, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sjögren, Eva; Lundström, Catarina; Skånes arkivförbund, Historia på riktigt! : arkivpedagogik i praktiken.

  Lund: Skånes arkivförb., 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sundström, Karin Bemötande på bibliotek : både service management och solidaritet

  Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ulrich, Dave; Smallwood, Norm What is leadership?

  Ingår i:

  Advances in global leadership.

  vol. 7 (2012) s. 9-36

  Se bibliotekets söktjänst

 • Melander, Tony Att lyfta blicken och bryta mönster! : metod för biblioteksutveckling

  Lund: Btj, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hansson, Birgitta; Lyngfelt, Anna Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande

  Lund: Btj, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ullström, Margareta Samtal på bibliotek

  BTJ/Lund, 2005

 • Paper framlagda på Mötesplatskonferensen vid Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås,

  http://www.hb.se

  Innehåller exempel på hur man kan arbeta i olika biblioteksmiljöer och hur arbetsmarknaden ser ut. De senaste årens paper är elektroniskt tillgängliga genom Högskolan i Borås. Även Svensk Biblioteksförening och de olika region/länsbiblioteken publicerar skrifter som kan vara användbara, se respektive hemsida

 • Konferenser, litteraturtips

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik,

  Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik anordnar konferenser och har litteraturtips som kan ge inspiration till verksamhetsutveckling, se hemsida http://nckultur.org/utforska/litteratur