Kursplan för Biomaterial II

Biomaterials II

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB264
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F, Materialvetenskap A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet:

  120 hp samt Biomaterial I, 5 hp eller motsv.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för behandling och läkemedelsdistribution som kräver stabila eller nedbrytbara material
 • redogöra för hur materialens egenskaper påverkar viktiga cellulära processer, inflammation, ärrbildning eller regenerering
 • redogöra för funktion och användning av stamceller i regenerativt syfte
 • analysera resultat från implantation
 • värdera inverkan av design och materialegenskaper på mekanotransduktion

Innehåll

Metoder som använder material för ersättning eller reparation av mänskliga organ. Vanliga terapier och metoder för vävnadsregenerering. Grundläggande teori, inbjudna specialister och projektarbeten med industri/forskning

Undervisning

Föreläsningar och laborationer, projektarbete, gästföreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (3 hp), samt genom skriftliga och muntliga redovisningar, och deltagande i laborationer och seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och övriga moment.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.