Kursplan för Kärnfysik för nyfikna

Nuclear Physics for Pedestrians

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA319
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2014-03-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Målgrupp är alla nyfikna som vill lära sig grunderna i kärnfysik och kunna använda dessa kunskaper för att förstå principerna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • använda grundläggande kärnfysikaliska begrepp och samband,
 • redogöra för grundprinciperna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället: kärnenergi, strålbehandling och nukleärmedicin,
 • använda kärnfysikaliska databaser tillgängliga på Internet för att söka efter information om nukliders egenskaper. skriva kortfattade rapporter om olika kärnfysikaliska tillämpningar.

Innehåll

Grundläggande kärnfysik: nuklider, isotoper, nuklidkarta, kärnans massa, bindningsenergi och stabilitet, radioaktiva sönderfall, naturlig och artificiell radioaktivitet, kärnreaktioner.

Strålningsfysik: joniserande strålning, olika dosbegrepp, kvalitetsfaktorer, strålningsbiologi, vår strålningsmiljö.

Kärnenergi: fissionsreaktorer, reaktorolyckor, kärnbränsleprocesser, transmutation av kärnbränsle, fusionsforskning.

Medicinska tillämpningar: olika metoder för strålbehandling och nukleärmedicinsk diagnostik.

Andra tillämpningar, t.ex. radiometrisk datering, materialtekniska analysmetoder baserade på kärnfysik, syntes av kärnor i universum.

Undervisning

En introduktionsdag med föreläsningar i början av kursen, datorstödda självstudier, studiebesök.

Examination

Inlämningsuppgifter baserade på kursbokens innehåll, projektuppgifter om kärnfysikaliska tillämpningar och redovisning av dessa, studiebesöksrapport.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2014

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bryan, Jeff C. Introduction to nuclear science

  Boca Raton: CRC Press, c2009

  Andra upplagan av boken används för kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan