Kursplan för Estniska A

Estonian A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ET003
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estniska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsstyrelsens utbildningsnämnd 1977-05-13 och reviderad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16 samt senast reviderad av institutionen för moderna språk 2013-02-06.

Mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper om estniska språket och skapa viss färdighet i att tala och skriva estniska samt att ge grundläggande kunskaper om Estlands geografi, samhällsförhållanden, historia och kultur.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna skriva enklare texter på godtagbar estniska och kunna tala en med
avseende på uttal och intonation någorlunda felfri estniska
• ha förmåga att översätta en sammanhängande lättare text från svenska
till estniska med hjälp av adekvata hjälpmedel
• ha grundläggande kunskaper om det estniska språkets uppbyggnad
• behärska grundläggande grammatisk terminologi
• förfoga över ett estniskt basordförråd omfattande minst 500 ord
• ha goda kunskaper om Estlands geografi och samhällsförhållanden samt
översiktlig kännedom om Estlands historia och kulturhistoria

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Estniskans grunder, 7,5 hp
Delkursen innehåller en översikt över estniskans grammatiska struktur, grundläggande grammatisk terminologi, enklare tal-, läs- och skrivövningar, inlärning av ett visst basordförråd.
Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning och tester för att uppnå betyget Godkänd (talövningar 1 hp och grammatik 6,5 hp). Frivilligt slutprov för betyget Väl godkänd.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• behärska grammatiska grundbegrepp och central grammatisk terminologi
• förstå och kunna beskriva huvuddragen i estnisk grammatik
• vara förtrogen med estniskans uttal och principerna för stavning
• ha inhämtat ett basalt grundordförråd

Delkurs 2. Det estniska språksystemet, 7,5 hp
Delkursen innehåller huvuddragen av den estniska böjningsläran, tillämpningsövningar till böjningsläran och en språklig analys med utgångspunkt från översättningsövningar från svenska till estniska.
Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning och tester för att uppnå betyget Godkänd. Frivilligt slutprov för betyget Väl godkänd.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha fördjupade kunskaper om och färdigheter i estnisk böjningslära
• kunna översätta enklare svenska texter till estniska med anlitande av
adekvata hjälpmedel

Delkurs 3. Färdighetsträning, 7,5 hp
Delkursen innehåller uttalsövningar och enklare talövningar och träning i att tillämpa de inhämtade kunskaperna i grammatik, ordförråd och idiomatik. Språklig analys av estnisk text till ett omfång av 50 sidor.
Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels ett avslutande muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna föra en enkel konversation på estniska i rutiniserade vardagliga
sammanhang och därvid tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik,
ordförråd och idiomatik
• känna till och aktivt kunna använda vanliga hälsnings- och avskedsfraser
samt av olika formalitetsgrad
• kunna läsa enklare estniska texter med anlitande av adekvata hjälpmedel
och analysera texterna ur grammatisk synvinkel med användande av
relevant terminologi

Delkurs 4. Estlandskunskap I, 7,5 hp
Delkursen behandlar Estlands geografi, kultur och aktuella samhällsförhållanden samt ger en översikt över estnisk historia och kulturhistoria. Orientering om de uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. Läsning av tre estniska skönlitterära verk i översättning eller original.
Kunskapskontroll sker genom inlämningsuppgifter och delprov för betyget Godkänd. Frivilligt slutprov för betyget Väl godkänd.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha goda kunskaper om Estlands geografi, kultur och aktuella
samhällsförhållanden
• kunna redogöra för huvuddragen av Estlands historia och kulturhistoria
• veta vilka de uraliska folken och språken är, veta var dessa språk talas
samt ha någon kännedom om de uraliska folkens aktuella förhållanden.

Undervisning

Kursen ges som distanskurs/nätkurs. All kommunikation är nätbaserad.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter och delprov samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget väl godkänd på delkurser om tillsammans 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans kurser på C och D-nivå i andra finsk-ugriska språk om estniska ingår som annat uraliskt språk i Specialkursen Grunderna i ett annat uraliskt språk, 10 p eller motsvarande äldre specialkurser.
Kursen får ej heller medtas i examen tillsammans med kurserna Estniskans grunder, 5 p/7,5 hp eller Estlands kultur och samhälle, 5 p.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Estniskans grunder (7,5 poäng)

 • Raag, Raimo Estniska från grunden

  Institutionen för moderna språk, FU 25, ISBN 978-91-506-2403-8, 2014

  (Boken säljs av institutionen. Den kan även laddas ner på http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:737768/FULLTEXT01.pdf)

  Obligatorisk

Delkurs 2. Det estniska språksystemet (7,5 poäng)

 • Raag, Raimo Estniska från grunden

  Institutionen för moderna språk, FU 25, ISBN 978-91-506-2403-8, 2014

  (Boken säljs av institutionen. Den kan även laddas ner på http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:737768/FULLTEXT01.pdf)

  Obligatorisk

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 3. Färdighetsträning (7,5 poäng)

 • E nagu Eesti : eesti keele õpik algajatele : A1 + A2 Pesti, Mall; Ahi, Helve; Õunapuu, Toom; Kaev, Katrin; Alt, Ranno; Pappa, Laura

  Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Aidla, Mari Rootsi–eesti sõnaraamat. Svensk–estnisk ordbok. : ~ 100 000 märksõna / uppslagsord.

  Tallinn: Valgus, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen.

Delkurs 4. Estlandskunskap I (7,5 poäng)

 • Raag, Raimo Basfakta om Estland

  Uppsala: Institutionen för moderna språk.,

  Uppdateras och kompletteras årligen. Registrerade studenter kommer att kunna ladda ned denna bok från lärplattformen PingPong när kursen har börjat.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindström, Pär Lär känna Estland : en läsebok och resebok

  Växjö: Baltic Books, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Av läraren framtaget material som distribueras i samband med undervisningen. Valet av de tre skönlitterära verken sker i samråd med läraren.

Versioner av litteraturlistan