Kursplan för Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik

Molecular Tools for Proteome Analysis and Diagnostics

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Molekylär medicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-03-21
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2014-08-21
 • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2011
 • Behörighet:

  180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna födjupad kunskap om molekylärdiagnostiska metoder samt dessas

användning inom forskning och medicin.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, dessas praktiska utförande och användning inom forskning och diagnostik.

teoretiskt formulera och bearbeta vetenskapliga frågeställningar inom forskningsfältet och kunna applicera lämpliga metoder.

sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresultat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att belysa applikationer, strategier och konsekvenser av molekylärdiagnostiska metoder inom forskning och medicin. Aktuella forskningsrön samt utvecklandet av nya metoder och teknologier kommer att behandlas under kursen. Olika metoder för proteinanalys, däribland affinitetsbaserade detektionsmetoder, kommer att behandlas i detalj. Molekylära verktyg och teknologier kommer att illustreras genom exempelvis Affibodies och dess användning för cancerterapi samt LigandTracer för att visa protein-cell interaktioner i realtid. Molekylärdiagnostiska metoder kommer också att illustreras genom praktisk tillämpning av 'Proximity ligation assay (PLA)' för detektion av proteiner i lösning samt detektion av komplex in situ. Olika verktyg som används i det Humana Proteomprojektet kommer att beskrivas, som t.ex. storskalig in situ detektion av proteinuttryck i olika vävnader och cancerformer. Utvecklandet av nya molekylära metoder för att diagnosticera sjukdomar, inkluderande bland annat nanoteknologibaserad diagnostik, kommer att diskuteras.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter, presentationer relaterade till aktuella forskningsområden samt problembaserad övningar och experimentella moment. Deltagande i alla nämnda schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteraturuppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.