Kursplan för Universums byggnad

The Structure of the Universe

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA221
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

 • översiktligt redovisa grunderna till den moderna kosmologin, inklusive uppkomsten och utvecklingen av universum
 • översiktligt förklara mekanismen bakom valda observationella astronomiska fenomen, med betoning på galaxer, universums storskaliga strukturer och det tidiga universum

Innehåll

Stjärnor. Galaxer. Galaxhopar. Universums expansion. Kosmiska bakgrundsstrålningen. Mörk materia. Vita dvärgar. Neutronstjärnor. Svarta hål. Andra kompakta objekt. Grundläggande allmän och speciell relativitetsteori. Grundläggande astropartikelfysik. Big Bang. Tidiga universum.

Undervisning

Föreläsningar

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Lagerkvist, Claes-Ingvar; Olofsson, Kjell Astronomi : en bok om universum

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk