Kursplan för Nationalekonomi C: Examensarbete

Economics C: Thesis Work

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE770
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Nationalekonomi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-11-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet:

  Genomgått Nationalekonomi A 30 hp och Nationalekonomi B 30 hp och godkänd på minst 52,5 hp. Statistik 15 hp.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

• identifiera och formulera en nationalekonomisk fråga,

• välja och motivera en vetenskaplig metod i förhållande till uppsatsens frågeställning,

• strukturera sin undersökning och dra slutsatser på basis av eget arbete och eventuellt av tidigare forskning,

• tillämpa grundläggande ekonomiska teorier på ekonomiska frågor’

• skriva en uppsats med bra språk,

• muntligt och skriftligt granska andra vetenskapliga arbeten och komma med konstruktiva synpunkter, samt presentera eget arbete.

Innehåll

Examensarbetet sker i flera steg enligt ett fastsällt schema. Först skall studenterna ta kontakt med sina handledare och, i samråd med handledaren, välja ett konkret uppsatsämne. Därefter skall det inlämnas en kort PM som innehåller uppsatsen syfte, disposition och källor.

Ett nästan färdigt manus lämnas in på Studentportalen och läggs sedan fram för seminariebehandling ca två månader. Manuset betraktas som ett pågående arbete och behöver inte vara fullständigt, men det skall omfatta minst 3/4 av uppsatsen. Manuset kan inte läggas fram om handlaren bedömer att det är mycket bristfälligt.

Manusen behandlas på en serie obligatoriska seminarier där varje student skall försvara sitt eget arbete och kritiskt granska andra studenters manuskript. Varje uppsatsförfattare får sedan - med hänsyn till seminariediskussionerna och handledarens kommentarer - färdigställa uppsatsen. Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt.

Slutligen skall den färdiga uppsatsen laddas upp på Studentportalen i slutet av terminen.

Undervisning

Undervisningen består dels av ett planeringsseminarium vid kursens början, dels av en avslutande seminarieserie. Deltagande i dessa seminarier är obligatoriskt.

Vidare ingår ett antal metodföreläsningar i inledningen av uppsatsarbetet och individuell handledning

Examination

Den färdiga uppsatsen betygsätts av handledaren och en medbedömare. I bedömningen tar man hänsyn till bl.a. problemformuleringen, strukturen på dispositionen, analysen, tillämpningen av begrepp och teorier, behandlingen av data och språk. Dessutom krävs en aktiv deltagande vid de obligatoriska seminarierna för godkänd på examensarbetet. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.