Kursplan för Introduktion till studier i inbyggda system

Introduction to Studies in Embedded Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1DT086
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2015
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med teknik, matematik, datavetenskap eller motsvarande som huvudområde , inklusive 30 hp matematik och 30 hp datavetenskap, inklusive programmering, datorarkitektur och operativsystem.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • hantera sin utbildningssituation som masterstudent i inbyggda system i Uppsala
 • redogöra för begreppet inbyggda system och kopplingen till programmets kursutbud
 • redogöra för planering av sina studier
 • redogöra för utbildningssystemet
 • arbeta i grupp
 • skriva rapporter
 • skriva datornära C-program
 • redogöra för vad som menas med plagiering
 • göra presentationer.

Innehåll

Olika typer av inbyggda system, dess egenskaper och koppling till programmets olika kurser.
Etik, självständigt arbete, rapportskrivning (inklusive att skriva korrekta referenser), interkulturell kommunikation och samarbete , samt fusk.
Studieorientering, studieteknik i datavetenskap och utbildningssystemet i Sverige.
Färdigheter i programmering, speciellt i C, som är relevanta för senare kurser i programmet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, rapporter, laborationer och projektarbete. Vissa gästföreläsningar.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning av projekt; diskussioner; skriftliga uppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.