Kursplan för Politisk extremism i historiskt perspektiv

Political Extremism in Historical Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5HA727
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Historia A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-02-25
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 09, 2015
 • Behörighet: Kandidatexamen
 • Ansvarig institution: Historiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Överblicka och sammanfatta rådande svenskt och internationellt forskningsläge rörande politisk extremism i ett historiskt perspektiv
 • Kritiskt förklara hur och varför olika rörelser definierats som politiskt extrema i olika historiska kontexter
 • Redogöra för och förklara rörelsernas ideologiska grunder och valda strategier med hänsyn till den historiska kontexten, särskilt samtida maktförhållanden och olika sätt att se på våldsanvändning och på politiskt styrelseskick
 • Förklara de strategier som aktörer i det omgivande samhället använde sig av för att definiera och bemöta dessa rörelser
 • Redogöra för och värdera olika typer av primärt källmaterial och utifrån olika metodiska ansatser sammanställa information och dra relevanta slutsatser

Innehåll

Syftet med kursen är att utifrån litteratur och praktiska övningar med primärt källmaterial ge studenterna kunskap om hur olika politiska ytterlighetsinriktningar betraktats och vuxit fram från slutet av 1880–talet och framåt. Kursen behandlar orsakerna till rörelsernas framväxt och utveckling utifrån deras ideologiska grunder och valda strategier. Vidare behandlas hur, varför och av vem vissa rörelser definierats som politiskt extrema vid olika tidpunkter och särskild vikt läggs vid att diskutera på vilka grunder och i vilka kontexter vissa rörelser betraktats som politiskt extrema och hur detta förändrats över tid. Kursen syftar även till att ge studenterna kunskap om hur det omgivande samhället, utifrån samtida uppfattningar av vad som definieras vara en politisk ytterlighetsrörelse, bemött dessa rörelser. Kursens huvudfokus är Sverige och den svenska utvecklingen, men denna kommer att sättas i relation till den internationella utvecklingen, huvudsakligen i Europa och USA.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier.

Examination

Studenterna examineras genom fullgörande av skriftliga och muntliga uppgifter. De studenter som inte fullgjort enstaka obligatoriska uppgifter ges möjlighet att senast vid terminens slut komplettera dessa.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 33, 2015

 • Björk, Mårten; Larsson, Göran Från apokalypsens centrum

  Glänta, 2015

  Glänta 1.15

  Obligatorisk

 • Brink Pinto, Andrés; Pries, Johan 30 november : kampen om Lund 1985-2008

  Lund: Pluribus, 2013

  Kapitel 1, 8, 9

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cambell, Collin The cult, the cultic milieu and secularization

  Ingår i:

  Kaplan, Jeffrey; Lööw, Heléne The cultic milieu : oppositional subcultures in an age of globalization

  Walnut Creek: AltaMira Press, c2002

  The cultic milieu: oppositional subcultures in an age of globalization

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fleischer, Rasmus Two fascism in contemporary Europe? : Understanding the ideological split in the radical right

  Ingår i:

  In the tracks of Breivik : far right networks in Northern and Eastern Europe

  Wien: Lit, 2014

  In the tracks of Breivik

  sidorna 9-18

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gardell, Mattias Crusader Dreams: Oslo 22/7, Islamophobia, and the Quest for a Monocultural Europe

  Journal of Terrorism and Political Violence, 2014

  Obligatorisk

 • Hjort, Magnus Den farliga fredsrörelsen : säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990 : forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2002

  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/454

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjort, Magnus Hotet från vänster : säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002 : forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2002

  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/450

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jensen, Richard Bach The Pre-1914 anarchist Lone Wolf Terrorist and Governmental Responses, Terrorism and political violence

  Ingår i:

  Terrorism and political violence

  free paper download

  vol. 26 (2014) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jämte, Jan Antirasismens många ansikten

  Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 2013

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-81637

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Langkjaer, Jenny Övervakning för rikets säkerhet : svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2011

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-54782

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lööw, Heléne Det förflutnas skuggor

  Ingår i:

  Deland, Mats; Westin, Charles Brunt! : nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden

  Stockholm: Atlas, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lööw, Heléne Hakkorset och Wasakärven : en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950

  Göteborg: 1990

  Kapitel 10-11 delas ut i samband med kursen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lööw, Heléne Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna

  print on demand-upplaga: Stockholm: Ordfront, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lööw, Heléne Nazismen i Sverige 2000-2014

  Ordfront, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Molin, Karl Övervakningen av "SKP-komplexet" : forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2002

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sörbom, Adrienne; Wennerhag, Magnus Begreppet extremism : en kritisk introduktion

  Ingår i:

  Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism : Specialnummer, Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 5 Lundström, Markus; Teitelbaum, Benjamin R.; Mudde, Cas; Lundström, Tomas; Hutzel, Tine; Sörbom, Adrienne; Köhler, Daniel; Wennerhag, Magnus

  Arkiv förlag & tidskrift, 2016

  (2016) nr. 5 s. 15–37

  DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.5.1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallberg, Evabritta Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism

  Regeringskansliet, 2002

  SOU 2002:94

  Obligatorisk

Offentligt tryck

 • Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969. Säkerhetstjänstpolisens medverkan i den politiska personalkontrollen

  Regeringskansliet, 2002

  SOU 2002:88

  Obligatorisk

 • När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism

  Regeringskansliet, 2013

  SOU 2013:81

  Obligatorisk

 • Säpos årsrapporter i urval

  Säkerhetspolisen,

  Obligatorisk

 • Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

  Regeringskansliet, 2014

  ID-nummer: Skr. 2014/15:144

  Obligatorisk