Kursplan för Forskningspraktik i materialvetenskap

Research Training in Materials Science

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE738
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2015
 • Behörighet: 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik med materialvetenskap varav 60 hp teknik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt,
 • självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs för forsknings- eller utvecklingsprojektets genomförande,
 • sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet på engelska i en skriftlig rapport.

Innehåll

Genomförande av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i vilket kunskaper från tidigare kurser inom civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik med materialvetenskap tillämpas och fördjupas. Studenten väljer i samråd med examinator en handledare för forskningspraktiken. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator och en av examinator godkänd projektplan upprättas. Studenten ansvarar själv för att den teoretiska bakgrunden till praktiken erhålls. Lämplig litteratur för forsknings- eller utvecklingsprojektet väljs av handledare i samråd med studenten.

Undervisning

Individuell handledning på praktikplatsen.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Övriga föreskrifter

Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet. Enbart en av de tre kurserna Forskningspraktik i materialvetenskap får ingå i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2015

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Anges vid kursstart