Kursplan för Klimatledarskap i praktiken

Climate Change Leadership in Practice

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV078
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet: 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • sammanfatta och kritiskt förhålla sig till olika perspektiv, centrala teorier och begrepp inom klimatledarskapsområdet;
 • diskutera och problematisera aktuella frågor och forskning inom klimatledarskapsområdet;
 • identifiera, analysera och kritiskt förhålla sig till maktförhållanden, etiska dilemman och konflikter inom klimatledarskapsområdet;
 • utforma en praktisk fördjupning inom klimatledarskapsområdet;
 • tillämpa relevanta metoder vid ett arbete inom klimatledarskapsområdet;
 • författa ett tvärvetenskapligt arbete inom klimatledarskapsområdet;
 • tvär- och populärvetenskapligt kommunicera resultaten av ett arbete inom klimatledarskapsområdet.

Innehåll

Kursens första del ger en bred orientering och behandlar ett antal centrala begrepp, teorier och perspektiv (klimatförändringar, ledarskap, psykologi, antropologi, historia, etik, rättvisa, makt, genus) samt aktuell forskning inom motsvarande områden. Huvudfokus ligger på att analysera frågornas komplexitet, hur studenterna i olika sammanhang kan arbeta med dessa frågor och hur ledarskap kan spela en avgörande roll i arbetet för en hållbar utveckling. Olika metoder och verktyg med relevans för det praktiska arbetet introduceras även. Den inledande delen avslutas med att studenterna formulerar och avgränsar en praktisk fördjupning inom området. Den praktiska delen av kursen fokuserar på att i en lokal kontext leda och organisera förändringsarbete för minskade klimatutsläpp, klimatanpassning och/eller annat relaterat arbete. En bred ansats innebär att allt från mer tekniskt innovativa lösningar till organisationsanalytiska studier till fältbaserade specialiseringar är möjliga att välja. Arbetet sker i nära samarbete med lokala aktörer och kontakter. Kursens avslutas med en tvär- och populärvetenskaplig återrapportering där studentens erfarenheter och slutsatser diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen bygger på aktivt studentdeltagande och kritiskt tänkande.

Examination

Studenten examineras under startperioden genom skrivuppgifter inför och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (5 hp), löpande återrapportering (5 hp), samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av ett större projektarbete (20 hp).

Övriga föreskrifter

De tre första veckorna av kursen ges i Uppsala. Den praktiska fördjupningen inom området genomförs i Uppsala, Sverige eller internationellt. Tvär- och populärvetenskaplig kommunikation av det praktiska arbetet genomförs i mitten av december i Uppsala.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Alvesson, Mats; Blom, Martin; Sveningsson, Stefan Reflexive leadership : organising in an imperfect world

  London: SAGE, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garrigou, Anne-Sophie The Beam #6 May 2018 United people of climate action

  The Beam, 2018

  Obligatorisk

 • Ghosh, Amitav The great derangement : climate change and the unthinkable

  Chicago: The University of Chicago Press, 2016.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hällström, Niclas What Next Volume III: Climate, Development and Equity

  Dag Hammarskjöld Foundation and What Next Forum, 2012

  http://www.whatnext.org

  Obligatorisk

 • Naomi Klein, The Battle For Paradise: Puerto Rico Takes on the Disaster Capitalists

  Haymarket Press, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • One elective book (connected to your work after the first four weeks)

  Different publishers,

  Obligatorisk

 • Stoknes, Per Espen. What we think about when we try not to think about global warming : toward a new psychology of climate action

  White River Junction, Vermont: Chelsea Green Publishing, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan