Kursplan för Multivariat dataanalys och försöksplanering

Multivariate Data Analysis and Experimental Design

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB344
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-26
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  60 hp inom programmet inklusive Programmeringsteknik II, Beräkningsvetenskap I, Sannolikhet och statistik samt Databasteknik I.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • tillämpa och teoretiskt redogöra för några av de grundläggande metoderna inom explorativ multivariat dataanalys; datakomprimering och visualisering med hjälp av principal-komponentanalys och klustringsanalys.
 • tillämpa grundläggande försöksplaneringsteknik såsom faktoriell prediktiv multivariat dataanalys;konventionell minsta kvadratanpassning till linjära modeller och design av linjära diskriminantfunktioner för klassificering.
 • tillämpa grundläggande försöksplaneringsteknik; faktoriell design och responsytedesign i två nivåer.
 • implementera och utföra analyser och tolkningarna med hjälp av minst en generell mjukvarubaserad analysmiljö t.ex. MATLAB eller R

Innehåll

Explorativ multivariat dataanalys: principalkomponentanalys och grundläggande hierarkisk klustring. Prediktiv multivariat analys: linjär och kvadratisk modellering med hjälp av minsta kvadratanpassning samt latent variabelmodellering. Design av klassificeringsmodeller i form av närmaste grannemetoden, linjära diskriminatnfunktioner och SIMCA. Modellval och prestandauppskattning. Försöksplanering: Design i två nivåer för screening och för responsytemodellering. Optimering med hjälp av simplexmetoden. Implementation och tillämpningar: Datorövningar i MATLAB delvis med hjälp av data från verkliga tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, räkneövningar, datorövningar.

Examination

Datorövningar, inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurskompendium som består av eget teorimaterial, introduktionsartiklar samt utdrag från olika textböcker i ämnet.