Kursplan för Digital elektronikkonstruktion med VHDL

Digital Electronics Design with VHDL

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA326
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Inbyggda system A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 45, 2016
 • Behörighet: 120 hp inklusive grundläggande kurs i digitalteknik (speciellt tillståndsmaskiner), t.ex. Elektronik I, och programmering.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för VHDL-språkets syntax och beteende
 • använda moderna utvecklingsverktyg för att konstruera komplexa digitala kretsar
 • simulera och göra en syntes av omfattande konstruktioner i s.k. "Field-Programmable Gate Arrays" (FPGA:er).

Innehåll

Introduktion: Genomgång av olika konstruktionsstilar och abstraktionsmetoder.
VHDL: De språkliga aspekterna för modellering och specificering. VHDL-språkets abstraktionsnivåer. Komponenter (entity, architecture). Instansiering. Parallella uttryck (if, case wait, loop). Funktioner och Procedurer.
Konstruktionsverktyg: Från enklare VHDL-editorer till grafiska editorer samt simulatorer och verktyg för syntetisering av VHDL-beskrivningar i FPGA-kretsar.
Laborationer: Relaterade till grundläggande komponenter som används bl.a. i s.k. inbyggda system.
Hur färdiga konstruktionsblock (s.k. IP:n) kan användas för att åstadkomma omfattande kretslösningar i FPGA:er och s.k. System on a Programmable Chip där en avancerad processor sätts samman och testas via programmering i C.
Projekt: Ett relativt omfattande projekt i simulering och syntes för att åstadkomma en icke-trivial (industri-relevant) konstruktion i en FPGA.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Examination

Projektarbete med rapport och muntlig tentamen. Aktivt deltagande vid undervisningstillfällena. Frivillig kompletterande skriftlig tentamen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.