Kursplan för Biosensorer

Biosensors

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB446
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet:

  120 hp med (1) 20 hp kemi, inklusive 15 hp biokemi, eller (2) 20 hp kemi och Cellbiologi, 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva de vanligast använda biosensorerna och deras detektionsprinciper
 • förklara hur biosensorer används inom olika tillämpningsområden
 • jämföra olika tekniker med avseende på till exempel känslighet och selektivitet
 • beskriva och kritiskt granska en utvald tillämpning inom biosensorområdet
 • föreslå en ny typ av biosensor för ett givet problem

Innehåll

Exempel på hur biosensorer används inom olika tillämpningsområden. Metodvalidering. Protein/antikroppsbaserade sensorer: proteinimmobilisering, specificitet, bindningskonstanter, kinetik, diffusion. Elektrokemiska och optiska signalgivare. Potentiometriska metoder. Redox-enzymer i amperometriska mätmetoder. Konduktometriska metoder. Kvartsmikrovågens användning. Optiska metoder: UV/Vis/IR, fluorescens, luminescens, fiberoptik, ytplasmonresonans. Diagnostiska och andra biosensorstillämpningar granskas kritiskt med speciell tonvikt på metodernas känslighet, specificitet och stabilitet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete, ev. studiebesök.

Examination

Skriftligt prov motsvarar 3 hp. Projektarbetet motsvarar 2 hp och examineras muntligt och skriftligt. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av det skriftliga provet och projektarbetet.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurserna 1KB650 Biosensorer, 5 hp, eller 1KB466 Biosensorer, 5 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Nelson, David L.; Cox, Michael M. Lehninger principles of biochemistry

  Seventh, international edition.: New York, NY: W.H. Freeman, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar