Kursplan för Introduktion till kärnfysik och dess tillämpningar

Introduction to Nuclear Physics and Its Applications

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA318
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda grundläggande kärnfysikaliska begrepp och samband,
 • redogöra för olika kärnfysikaliska tillämpningar inom teknik och vetenskap,
 • genomföra enkla kärnfysikaliska beräkningar och mätningar samt tolka resultaten.

Innehåll

Grundläggande kärnfysik: nuklider, isotoper, nuklidkarta, kärnans massa, bindningsenergi och stabilitet, radioaktiva sönderfall, kärnreaktioner.
Mätning av reaktionsprodukter: laddade partiklar, neutroner, gammastrålning.
Strålningsfysik: joniserande strålning, stråldos, strålningsmiljö.
Kärnenergi: fission, bränslecykeln och avfallshantering, styrning av reaktoreffekten. Fusion.
Medicinska tillämpningar: strålbehandling, nukleärmedicinsk diagnostik, dosimetri.
Övriga tillämpningar: radiometrisk datering, nukleära metoder för materialanalys.

Undervisning

Introduktionsföreläsning, självstudier och inlämningsuppgifter, projektarbete, laboration, studiebesök vid PET-centrum och Skandionkliniken eller motsvarande. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Inlämningsuppgifter och skriftlig rapport av projektarbete (2 hp). Laboration (1 hp). Muntligt prov vid kursens slut (2 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Bryan, Jeff C. Introduction to nuclear science

  Second edition.: Boca Raton, FL: CRC Press/ Taylor & Francis Group, [2013]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk