Kursplan för Internationell konfliktlösning

International Conflict Resolution

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FK015
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Freds- och konfliktkunskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-10-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen. 90 hp i freds- och konfliktkunskap eller 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp i freds- och konfliktkunskap eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för freds- och konfliktforskning

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha tillägnat sig konkreta kunskaper på följande områden:

 • Olika övergripande teoretiska perspektiv på konfliktlösning
 • Förståelse för centrala faktorer och sammanhang som påverkar hur krig kan upphöra genom konfliktlösnings- och fredsprocesser.
 • Varför och under vilka omständigheter parter i konflikt går från krig och våldsamheter till varaktig fred
 • Hur olika skeden i konfliktlösningsprocesser interagerar med varandra och mellan olika analysnivåer (lokal, nationellt, regionalt, globalt)
 • Hur man inventerar och klassificerar förutsättningar för och problem på olika analysnivåer och i olika skeden av konfliktlösningsprocesser
 • Jämföra förutsättningar och problem i fredsprocesser inom och mellan stater i deras regionala och internationella kontext
 • Vilken roll som tredje part och det civila samhället kan spela i konfliktlösningsprocesser (t.ex. genom förhandlingar, insyn, medling, fredsbevarande insatser, bistånd)
 • Demonstrera insikt i viktigare moderna fredsprocesser
 • God förmåga att självständigt analysera fall utifrån teorier och begrepp som vanligen använts inom detta forskningsfält
 • God insyn i de särskilda utmaningar som fredsskapande, fredsbyggande och försoning möter i dagens (väpnade) konflikter.
 • Självständigt skriva uppgifter/uppsats inom en avgränsad tidsram.

Innehåll

Denna kurs behandlar konfliktlösningsprocessen, dvs. det förlopp genom vilket parter i konflikt går från krig och våldsamheter till varaktig fred. Särskild uppmärksamhet ägnas de faser som gäller hur förhandlingar startas, leder till överenskommelser, får stridigheter att upphöra och hur överenskommelser genomförs i praktiken. Aktörer som endera hjälper fram processen eller ifrågasätter processen under dessa faser är av särskilt intresse. Regionala förhållanden och det internationella samfundets roll betonas.

Detta innebär att kursen täcker grundläggande begrepp i konfliktlösning, såsom konflikt, krig, konfliktförebyggande, konfliktlösning, fredsprocess, fredsavtal, försoning och fredsbyggande. Centrala frågor avser fredsåtgärder under krigsförhållanden: medling, vapenstillestånd, fredsavtals utformning, tredje parts roll och internationella organisationer. Dessutom behandlas frågor om fredsbevarande truppers betydelse, säkerhet för parterna, ekonomisk utveckling i samhället, det civila samhällets roll samt rättsliga efterspel.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningar. Utbildningen ges på engelska.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation på följande fyra punkter:

 1. En självständigt utarbetad uppsats
 2. En skriftlig kortare fallstudie
 3. Mindre uppgifter under kursens gång.
 4. Aktivt muntligt deltagande under föreläsningar och seminarier
Närvaro i all undervisning förutsätts. Två examinationstillfällen ges vid varje kurstillfälle.

Betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd används. Betygskriterier delas ut inom ramen för kursen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.