Kursplan för Byggnation, drift och underhåll av vindparker

Construction, Operation and Maintenance of Wind Farms

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GV156
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vindkraftsprojektering A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2018-03-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Vindkraftsprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 10 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, Projektkurs i planering av vindparker, 5 hp, Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering, 10 hp, Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp
   

 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för olika moment inom byggnation av vindkraftsprojekt
 • redogöra för hur drift och underhåll planeras för vindkraftsprojekt
 • analysera resurser och kostnader för ett projekts livscykel baserat på relevant teori och praktisk erfarenhet
 • skapa en detaljerad byggplan för ett vindkraftsprojekt som inkluderar en logistik plan

Innehåll

Kursen introducerar logistikteori och vägledning för byggnation, drift och nedmontering av vindkraftsprojekt. Dessa används för att skapa en logistikplan som identifierar och tillhandahåller lösningar för potentiella problem och risker för projekt. Dessutom kommer kursen att identifiera nyckelutmaningar och lösningar för planering av byggnations- och driftfasen av ett vindkraftsprojekt där även hälsa och säkerhetsaspekter ingår. Livscykelkostnader för drift och underhåll kommer att bli granskade både i teori och praktik för havs- och landbaserad vindkraft.

Undervisning

Föreläsningar, workshops och seminarier.

Examination

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter 4 hp, aktivt deltagande i seminarier 2 hp och skriftlig projektrapport 4 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Brower, Michael Wind resource assessment : a practical guide to developing a wind project

  Hoboken, N.J.: Wiley, c2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk