Kursplan för API för spelutveckling

API for Game Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD807
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-11-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 22,5 hp datavetenskap inklusive Programmering med C/C++ 1 - introduktion, 5 hp och Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp eller 10 hp från kurser med motsvarande innehåll.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs och är valbar inom Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för hur API:er fungerar, dvs. hur kontrakt och villkor mellan ramverk åstadkoms,
 • beskriva åtgärder för framtagning av specifikationer för utvecklingen av regeluppsättningar som tillåter flexibilitet,
 • redogöra för skillnaderna och ta ställning mellan vanligt förekommande abstrakta strukturella former för utveckling av API:er,
 • identifiera och redogöra för de programmeringstekniska problem som kan uppstå med flera abstrakta kontrakt, samt
 • göra avvägningar för effektiva regeluppsättningar som tillåter flexibilitet och utökning av funktionalitet.

Innehåll

Kursen behandlar användning, analysering och utveckling av Application Programming Interfaces (API). Under kursen får studenten arbeta med flera mindre ramverk och komponenter av funktionalitet för extern användning utan direkt insyn i implementationsdetaljer. Studenten utforskar även flera ramverk och gränssnitt utvecklade av andra.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer med handledning, samt handledning i projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom löpande inlämningsuppgifter samt planering, utförande, redovisning och inlämning av ett projektarbete.
För betyget Väl Godkänt krävs att de inlämnade uppgifterna håller en hög teknisk nivå där resultatet visar prov på en högre nivå av analytisk förmåga och problemlösningsförmåga. Uppgifterna ska även vara inlämnade inom utsatt tid.

BETYG
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar och ersätter API för spelutveckling, 7,5 hp (5SD052).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2018

 • Reddy, Martin. API Design for C++.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Martin, Robert C. Clean code : a handbook of agile software craftsmanship

  Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sutter, Herb. C++ coding standards : 101 rules, guidelines, and best practices / Herb Sutter, Andrei Alexandrescu.

  Addison-Wesley,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk