Kursplan för Historisk musikvetenskap

Historical Musicology

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5MU075
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Musikvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för musikvetenskap

Mål

Vid slutet av kursen förväntas studenten ha skaffat sig en förståelse för historisk musikvetenskap som en vetenskaplig disciplin, samt som ett angreppssätt inom andra discipliner.

Innehåll

Historisk musikvetenskap är ett vetenskapligt perspektiv som kan tillämpas på alla musikaliska manifestationer från alla tider, inklusive vår egen tid. Traditionellt har detta utgjort en grundpelare i musikvetenskap, med en mångfald av teoretiska angreppssätt och metodiska instrument. Inom denna kurs studeras ett antal inflytelserika och centrala traditioner, texter och teorier inom historisk musikvetenskap, samt dessas position och betydelse i en vidare intellektuell kontext.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar.

Examination

Seminariediskussioner och - presentationer, skrivna inlämningsuppgifter.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.