Kursplan för SensUs - innovation av molekylära biosensorer

SensUs: Innovation of Molecular Biosensors

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3MG039
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2017-12-12
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Minst 60 hp från högskolestudier och antagen till program vid Uppsala universitet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Deltagare i SensUs.
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Beslut och riktlinjer

Kursen omfattar ett laborativt projekt och ges endast för deltagare i SensUs vid Uppsala universitet och som en del av universitetets arbete inom European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health. Kursen erbjuds studenter på grund/avancerad nivå, antagna till kopplade program inom alla discipliner vid Uppsala universitet. Kursen ges på engelska.

Mål

Syftet med projektkursen är att träna studenter att arbeta i målorienterat interdisciplinärt teamwork inom innovativ molekylär och teknisk metoddesign. Studenterna tränas i att själva planera, driva och utföra projekt genom samverkan med andra forskare, företag eller andra grupper i samhället samt utverka finansiering för projektet. Studenterna förväntas att genom innovativt tänkande och problemlösning generera designade produkter, vilka presenteras vid en internationell tävling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • uppvisa en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i ämnet
 • arbeta i internationella, tvärvetenskapliga själv-organiserade grupper
 • planera arbete, identifiera, formulera och lösa problem med relevanta metoder samt tillgängliga resurser, allt inom givna tidsramar
 • söka, kritiskt granska och sammanfatta relevant vetenskaplig litteratur
 • utveckla, utvärdera och presentera projektidéer
 • utforma en detaljerad projektplan samt rapporter
 • kritiskt analysera, tolka och dokumentera experimentella och eller teoretiska resultat
 • kommunicera med olika grupper i samhället
 • utföra ett målinriktat laborativt projekt och teoretiskt arbete
 • förstå processen för och aktivt utverka finansiellt projektstöd
 • presentera och diskutera forskning och innovativa idéer för och i olika grupper, muntligt och skriftligt även för icke-specialister
 • beakta samhälleliga och etiska aspekter på såväl projekt som erhållna resultat samt de möjliga konsekvenser som dessa kan leda till

Innehåll

Kursen omfattar ett projekt i utvecklandet av nya molekylära biosensorer för detektion av sjukdom med syfte att appliceras inom sjukvården och är kopplad till deltagande i SensUs, en internationell studentdriven tävling. Projektets specifika innehåll varierar men kan omfatta utförande och utveckling av molekylärbiologiska, tekniska data eller statistiska metoder. Teoretiska moment inom innovation och entreprenörskap ingår. Programstudenter från olika discipliner vid Uppsala universitet arbetar i en tvärvetenskaplig grupp för att innovativt lösa problem i utveckling av nya molekylära sensortekniker för detektion av ex. biomarkörer. Arbetet sker i samarbete med och handledning av olika forskargrupper och företag. Studenterna förväntas själva identifiera och konsultera expertis, sponsorer samt utverka finansiellt stöd för projektets genomförande.

I slutet av kursen demonstreras och presenteras produkten publikt vid en gemensam final där team från ett flertal internationella universitet deltar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av teoretiskt och laborativt arbete, föreläsningar, seminarier, gruppmöten och teknisk demonstration samt muntliga och skriftliga presentationer, även i form av poster, hemsida eller annan marknadsföring. Möten med och presentation för forskare, representanter för företag, sjukvård och andra funktioner ingår. Ytterligare obligatoriska uppgifter utgörs av upprättande av en detaljerad projektplan, budget och rapporter samt underhåll av hemsida, aktivt utverkande av projektfinansiering. Deltagande i kursens alla moment är obligatorisk. Studietakten varierar under kursperioden, men förväntas vara intensivt (upp till 80%) under juni-augusti. Kursen ges på engelska.

 

Examination

Kursen examineras av kursledare vid idé- och projektpresentationer i olika forum; muntliga, skriftliga, poster, websida, utformande av skriftlig projektplan och rapporter samt en teknisk demonstration och publik presentation av produkten, vilken evalueras med avseende på bland annat funktionellt utförande, originalitet och innovationspotential.
I delkursen Teori 5 hp ingår planering, design samt muntlig och skriftlig presentation av projektidéer och detaljerad projektplan. samt slutlig praktisk, muntlig och skriftlig presentation av färdig produkt och en individuell skriftlig slutrapport. För delkursen krävs godkända moment samt godkänd individuell rapport. Vid förhindrat deltagande i finalen kommer möjlighet till komplettering att ges. För godkänd delkurs Laborativt arbete 10 hp krävs genomförda praktiska moment enligt planering. För betyget godkänd krävs även ett aktivt deltagande i alla moment under hela kursperioden samt likvärdigt ansvarstagande för projektets utförande. 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.