Kursplan för Geometriska metoder i teoretisk fysik

Geometrical Methods in Theoretical Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA153
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-01-28
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 120 hp inklusive Fysikens matematiska metoder II eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • analysera och lösa grundläggande topologiska problem (t.ex. enkla homotopi-, homologi- och kohomologiberäkningar)
 • utföra grundläggande manipulationer av konnektioner och karakteristikklasser på fiberknippen
 • använda de geometriska verktyg som är vanliga inom modern kvantfältteori och inom strängteori
 • redogöra för geometrin som används för att beskriva gaugeteorier
 • diskutera tillämpningar av topologi i olika fysikaliska problem

Innehåll

Topologi, glatta mångfalder, Liegrupper, homotopi, homologi, kohomologi, principal- och vektorknippen, konnektioner på fiberknippen, karakeristikklasser och deras användning inom fysiken, Yang-Millsteori samt indexteorem.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar ("flipped classroom" kan användas delvis).

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång.

Övriga föreskrifter

Kursen ges i samläsning med forskarutbildningen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2018

 • Nakahara, Mikio Geometry, topology, and physics

  2. ed.: Bristol: Institute of Physics, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nash, Charles Differential topology and quantum field theory

  London: Academic Press, cop. 1991

  bredvidläsningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hori, Kentaro Mirror symmetry

  Providence, RI: American Mathematical Society, cop. 2003

  bredvidläsningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schwarz, Albert Quantum field theory and topology

  Berlin: Springer-Vlg, 1993

  bredvidläsningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst