Kursplan för Arkeologi, grundkurs B

Archaeology, Basic Course B

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR112
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet: Arkeologi A
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
Introduktion till arkeologisk teori och metod

 • tillämpa och kritiskt värdera teoretiska och metodiska kunskaper om hur tolkningar av mänskliga samhällens variation över tid och rum under äldre tid kan förstås
Att tolka historiska landskap
 • redogöra för hur landskapet nyttjats av människan under skilda perioder av förhistorien och tiden fram till idag,
 • uppvisa kunskap om källor och metoder för att beskriva landskapets historia,
 • genomföra en lokal landskapsstudie.
Uppsats
 • välja, sammanställa och diskutera ett urval arkeologiska publikationer och därav forma en tematiskt sammanhållen uppsats med god läsbarhet,
 • tillämpa grunderna i det vetenskapliga skrivandet vad gäller akribi och källhänvisningar,
 • söka efter och välja ut relevant litteratur i databaser.
Fältarkeologi
 • fältarkeologins/arkivarbetets grundläggande principer,
 • tillämpa relevant fältmetodik,
 • hantera och dokumentera ett arkeologiskt källmaterial på kvalitativa och kvantitativa grunder.

Innehåll

Moment 1. Introduktion till arkeologisk teori och metod 7,5 hp
Momentet ger grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av arkeologiska lämningar. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning

Moment 2 Att tolka historiska landskap
Momentet innebär inledningsvis en genomgång av huvuddragen i kulturlandskapets utveckling och de källor och metoder som står till buds för att läsa och tolka kulturlandskapets historiska innehåll och utveckling. Kursen innebär därtill att utifrån olika källor och metoder samla in kunskap om ett landskapsavsnitt och att i en projektrapport beskriva, analysera och tolka områdets historiska innehåll och kulturlandskapets utveckling över tiden

Moment 3. Uppsats 7,5 hp
Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning med arkeologisk inriktning baserad på en mindre sammanställning av arkeologiskt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår.

Moment 4. Fältarkeologi 7,5 hp
Kursen ger grundläggande färdigheter i aktuell fältmetodik eller arkivkunskap och en orientering i fyndhantering och fyndregistrering. Fältanteckningar och fyndregistrering eller insamlade arkivdata bearbetas till en grundläggande beskrivning/rapport över det egna fält- eller arkivarbetet.

Undervisning

Undervisningen bygger på självstudier och inläsning av kurslitteratur med hjälp av en webbaserad utbildningsplattform. Vissa inspelade föreläsningar kan förekomma. Moment 4 innebär deltagande i en fältarkeologisk undersökning, men kan planeras individuellt tillsammans med kursansvarig lärare. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande på varje moment genom skriftliga uppgifter i form av PM och hemtentamen. För moment 4 krävs aktivt deltagande samt författande av en rapport.
På momenten 1 till 3 ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
På moment 4 ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). Examination kan ske enligt samråd med kursansvarig lärare. Examination på engelska kan förekomma.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.