Kursplan för Kandidatuppsats

Bachelor's Thesis

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE407
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-22
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Behörig är den som är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå, 30 hp företagsekonomi B-nivå och 15 hp företagsekonomi C-nivå. Undantag: Student som är antagen till hela C-nivån om 30 hp är behörig om den är godkänd på 30 hp företagsekonomi A-nivå och som följt 30 hp företagsekonomi B-nivå, varav minst 15 hp ska vara godkända.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ekonomprogrammet samt som fristående kurs.
Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

De övergripande målen med ett examensarbete är att det skall vara självständigt, integrerande och fördjupande, vilket bygger på att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att göra undersökningar på vetenskaplig grund och genom att utveckla sin framställningsförmåga. Förmågan att utföra undersökningar på vetenskaplig grund innefattar att upptäcka möjligheter, identifiera problem, samla in relevant information, formulera problem och lösa dem med hjälp av vetenskaplig metod. För detta krävs metodologiska kunskaper, förmåga att tänka i termer av modeller - att göra medvetna och explicita förenklingar - och att kunna se och hantera problem från olika perspektiv och utgångspunkter. Med framställningsförmåga avses förmågan att skriva tydliga och intressanta rapporter. I framställningsförmågan ingår också att muntligen presentera och kommentera ett material. Både arbetet i sig och informationen om resultaten skall vara anpassade till problem och användare.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
• förstå olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter
• självständigt och kritiskt granska olika teoretiska och empiriska företeelser
• upptäcka och hantera problem och möjligheter med utgångspunkt från olika perspektiv och metodologiska referensramar
• praktiskt genomföra utrednings- och undersökningsarbeten på vetenskaplig grund
• muntligen och skriftligen framföra argumentation på ett sakligt, intresseväckande och övertygande sätt.

Innehåll

Inom ramen för det självständiga arbetet skall deltagarna pröva och välja olika sätt att identifiera, avgränsa och undersöka problem, liksom sätt att presentera analysresultat för kunder/beställare. Det innebär problematisering, diskussioner om metod- och modellval, informationsinsamling, muntliga och skriftliga presentationer samt omarbetningar både av utkast och slutversion av rapporten.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Huvuddelen av kursen utgörs av självständigt arbete i grupp. Undervisningen består av seminarier, metodmoment, föreläsningar och handledning. Det självständiga arbetet skall i normalfallet bedrivas i arbetsgrupper om två personer.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Kursen examineras främst genom bedömning av slutversionen av uppsatsen och genom bedömning av seminarieinsatser i form av presentation och försvar av uppsatsen, oppositionsarbete och aktivt deltagande i diskussioner. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Rätten till handledning upphör vid slutseminariet.

För studenter som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att utan omregistrering lämna in reviderad version av uppsatsen för bedömning, respektive genomföra seminarieinsatser, på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.
 

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter Examensarbete 2FE530.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Bell, Emma; Bryman, Alan; Harley, Bill Business research methods

  Fifth edition: Oxford: Oxford University Press, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan