Kursplan för Ekonomistyrningsfilosofier

Management Control Philosophies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE875
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-01
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

  Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

  Undantag görs för inresande utbytesstudenter som endast behöver motsvarande 60 hp företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Ekonomistyrning.

Mål

Kursen syftar till att ge inblick i ekonomistyrning. I begreppet ekonomistyrning inkluderas såväl kvantitativa styrmedel som prestationsmätning och finansiella incitament, som kvalitativa styrmedel såsom kultur och värderingar. Efter genomgången kurs ska studenten:

 • besitta kunskaper och kompetens kopplad till ekonomistyrning
 • känna till senare tids utveckling och debatter inom ekonomistyrningsområdet
 • kunna koppla olika styrmetoder och styrupplägg till bakomliggande filosofi
 • kunna analysera ekonomistyrningens tillämpning i organisationer
 • kunna bidra vid design av ekonomistyrningssystem
 • kunna relatera ekonomistyrningsteori och -praktik till varandra

Innehåll

Kursen täcker ett antal teman inom ekonomistyrning. Dessa kan komma att variera över tiden, men inkludera ämnen såsom budgetering, prestationsmätning, belöningssystem och organisationskultur. Kursen fokuserar på styrningens bakomliggande filosofi och dess faktiska effekter, snarare än enbart på tekniska aspekter av styrmedlen. Den utgår också från att styrningen bäst förstås i sitt organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Kopplingar till andra ämnen inom företagsekonomi görs.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuella litteraturstudier. Tanken är att studenterna genom illustrationer och exempel ska lära sig tillämpa teorier på praktiken. Den pedagogiska tydligheten stärks också genom att olika filosofier kontrasteras mot varandra. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examinationen består av prov, uppgifter och seminarier, vilka genomförs både individuellt och i grupp. Såväl litteraturkännedom, förståelse för området som förmåga att tillämpa kunskaperna examineras. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar 2FE846, 8FE846 Management Controlling.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Articles compiled by the department

  Företagsekonomiska institutionen,

  Obligatorisk