Kursplan för Samhällsinterventioner

Community Interventions

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV186
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-06-21
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: VT 2019
 • Behörighet:

  180 hp

 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Känna till grundläggande begrepp inom prevention och samhällsbaserade hälsofrämjande interventioner
 • Förstå teoretiska modeller för beteendepåverkan och sociala grupper
 • Tillämpa sådana modeller för planering av samhällsinterventioner
 • Förstå designer, forsknings- och utvärderingsmetodik och därmed förknippade problem
 • Utforma en samhällsbaserad hälsofrämjande intervention baserad på relevanta teoretiska modeller och beskriva hur en sådan intervention kan utvärderas
 • Känna till några community intervention-projekt i olika länder
 • Förstå de centrala begreppen i hälsoekonomiska utvärdering och kunna tillämpa dem i praktik
 • Ha förmåga att utvärdera vetenskapliga studier

Innehåll

Kursen behandlar begrepp, teoretiska modeller och praktiska tillämpningar inom området initiering, implementering och utvärdering av samhällsbaserade hälsofrämjande interventioner. Teoretiska beteende- och socialvetenskapliga modeller för påverkan av livsstil och hälsa i befolkningen samt interventionsmodeller för praktiskt arbete behandlas inom kursen. Kursen innehåller även metoder för mätning av processer och effekter av hälsointerventioner inom olika samhällsarenor. Medias roll vid samhällsinterventioner diskuteras också.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och gruppövningar med tillämpningar

Examination

För nöjaktigt genomgången kurs krävs aktivt deltagande i seminarier och andra obligatoriska moment samt godkända resultat i muntliga och skrifliga examinationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Huvudlitteratur

 • Guttmacher, Sally; Kelly, Patricia Jane; Ruiz-Janecko, Yumary Community-Based Health Interventions : Principles and Applications

  Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Glanz, Karen; Rimer, Barbara K.; Viswanath, K. Health behavior : theory, research, and practice

  5 ed.: San Francisco: Jossey-Bass, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Ytterligare referenslitteratur kan tillkomma.

 • Planning health promotion programs : an intervention mapping approach Bartholomew Eldredge, L. Kay; Eldredge, L. Kay Bartholomew; Markham, Christine M.; Ruiter, Robert A. C.; Fernández, Maria E.; Kok, Gerjo; Parcel, Guy S.

  4. ed.: San Francisco, CA: Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Butterfoss, F.D. Process Evaluation for Community Participation

  Annu. Rev. Public Health, 2006

 • Rogers, E.M. Diffusion of preventive innovations

  Addictive behaviors 27, 2002

 • Guldbrandsson, Karin Från nyhet till vardagsnytta : om implementeringens mödosamma konst : en forskningssammanställning

  Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rosén, M; Axelsson, S; Lindblom, J Släng inte ut observationsstudier med badvattnet

  Läkartidningen nr 45, volym 105, 2008

  Ladda ner

 • Bergström, Kent Hälsokonsekvensbedömningar i kommuner, landsting och regioner : en studie av införandet av hälsokonsekvensbedömningar och behovet av stöd

  Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Josefsson, Berith Strategi för samverkan : kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

  2. rev. uppl.: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Ove Utvärdering - mer än metod : tankar och synsätt i utvärderingsforskning : en översikt

  Stockholm: Svenska kommunförb., 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fixsen, Dean L. Implementation research : a synthesis of the literature

  Tampa, Florida: National Implementation Research Network, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst