Kursplan för Tillämpad föremålsanalys

Applied Artefact Analysis

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KV032
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Konstvetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-09-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2018
 • Behörighet: Minst A-kurs, 30 hp, inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt utbildningsområde eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna analysera ett urval av konstföremål gällande bl.a. material, utförande och slitage med stöd av relevanta tekniska hjälpmedel samt kunna dra slutsatser om tillkomst och bruk
 • besitta en grundläggande förmåga att formulera relevanta frågeställningar gällande föremåls materiella beskaffenhet samt kunna använda adekvata metoder och tekniska hjälpmedel för att besvara dessa
 • ha förvärvat relevanta begrepp och grundläggande terminologi samt kunna tillämpa dem på ett adekvat sätt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till praktisk föremålsundersökning inom konstvetenskapens fält, samt hur man analyserar ett föremål utifrån dess materialitet, bl. a. med hjälp av teknisk utrustning. Kursen är arbetslivsförberedande för yrken inom t.ex. konsthandel, auktionshus, arkiv och museer.

Undervisning

Undervisning sker genom obligatoriska laborationer och föreläsningar. Även exkursioner kan förekomma.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande samt genom individuella skrivuppgifter.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • von Bonsdorff, Jan Sakforskning, ordgeografi och konstgeografi, Kunst og regional identitet.

  Konstvetenskapliga institutionen, 1997

  DiVA

  s. 1-12

  Obligatorisk

 • Dam Christensen, Hans The Repressive Logic of a Profession? : On the Use of Reproductions in Art History

  Ingår i:

  Konsthistorisk tidskrift : revy för konst och konstforskning

  Stockholm: Taylor & Francis, 1932-

  vol. vol. 79:4 (2010)

  s. 200-215

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dannehl, Karin Object biographies : from production to consumption

  Ingår i:

  Harvey, Karen History and material culture : a student's guide to approaching alternative sources

  London: Routledge, 2009

  s. 123-138

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dudley, Sandra H. Museum objects : experiencing the properties of things

  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2012

  ca 50 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forssberg, Anna Maria; Sennefelt, Karin Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  s. 207-226

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Annelie Händer som lyder : hantverkarna vid Handarbetets Vänner

  Stockholm: Nordiska museet, 2015

  s. 25-32, 157-189

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kubler, George The shape of time : remarks on the history of things

  New Haven [Conn.]: Yale University Press, [2008]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Latour, B Lowe, A The Migration of the Aura or how to explore the Original through its Facsimiles

  Ingår i:

  Bartscherer, Thomas; Coover, Roderick Switching codes : thinking through digital technology in the humanities and the arts

  Chicago: University of Chicago Press, 2011

  (2010) s. 1-18

  s. 275-297 http://www.bruno-latour.fr/node/151

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Myndigheten, Riksantikvarieämbetet God samlingsförvaltning : stöd för museer i gallringsprocessen

  Riksantikvarieämbetet, 2017

  s. 1-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Muñoz Viñas, Salvador Contemporary theory of conservation

  Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005

  ca 100 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nylén, Anna-Maja Hemslöjd : den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut

  [Ny utg.]: Stockholm: Cordia, 1995

  s. 202-271

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyrén, Ole Ingolf Målningar ändrar färg

  Stockholm: Raster, 2009

  ca 60 sidor i urval s. 11-56, 167-180

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Taylor, Paul Condition : the ageing of art

  London: Paul Holberton Publishing, [2015]

  ca 100 sidor i urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fjæstad, Monika Tidens tand : förebyggande konservering : magasinshandboken

  1. uppl.: Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 1999

  tillgänglig som pdf-fil via http://libris.kb.se/bib/11901864

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Yonan, Michael Toward a Fusion of Art History and Material Culture Studies

  Ingår i:

  West 86th: A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture

  University of Chicago Press,

  vol. vol 18:2 (2011)

  s. 232-248

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar