Kursplan för Introduktion till självkännedom

Introduction to Self-Knowledge

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FT085
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teoretisk filosofi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-02-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-04-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Mål

Kursens syfte är att introducera studenter till de filosofiska problem som våra kognitiva självrelationer presenterar. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för huvudinriktningar inom teoretiserandet om självkännedom, inklusive kunskap om våra medvetandetillstånd, samt substantiella och normativa teorier.
 • redogöra för olika förhållningssätt till självkännedom, samt de filosofiska problem som uppstår.
 • kontextualisera diskussioner om självkännedom inom kunskapsfilosofi och medvetandefilosofi.
 • identifiera några viktiga konsekvenser som val mellan olika teorier har för psykologi och moralfilosofi.
 • analysera styrkor och svagheter i de teorier vi studerar.

Innehåll

Vad är självkännedom och hur förvärvar vi det? Är det viktigt att känna sig själv? Skiljer sig självkännedom, antingen strukturellt eller i sort, från andra typer av kunskap? Finns det radikalt olika sorter av självkännedom, eller kan en teori fånga en gemensam funktion? Detta är en introduktionskurs till olika betydelser av och filosofiska frågor kopplade till självkännedom, med syfte att inkludera kroppsligt själv, vår kunskap om våra mentala tillstånd samt normativa aspekter av självkännedom.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kunskapskontrollen sker skriftligt och/eller genom examinerande seminarier.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Undervisande lärare gör ett urval band följande verk:

och Stephen Hetherington (2007) Self-Knowledge: Beginning Philosophy Right Here and Now. Brodview Guides to Philosophy. Broadview Press (January 1, 2007)
ISBN-10: 1551117983