Kursplan för Six sigma

Six Sigma

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG294
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2019-03-05
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 45 hp industriell teknik inklusive Projekt i kvalitetsteknik och Statistisk kvalitetsstyrning.
 • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för teori och tillämpning av Six Sigma,
 • redogöra för implementering av Six Sigma via 12-stegsmodellen,
 • tillämpa principer, arbetssätt och verktyg i Six Sigma, via Six Sigmas projektmetodik Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC),
 • kritiskt analysera för- och nackdelar med användning av Six Sigma,
 • tillämpa olika statistiska verktyg och redogöra för hur dessa kan användas i ett Six Sigma-projekt,
 • redogöra för hur Six Sigma kan relateras till offensiv kvalitetsutveckling,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt enligt DMAIC.

Innehåll

Förbättringsfilosofin Six Sigma och dess relation till offensiv kvalitetsutveckling. Principer, arbetssätt och verktyg inom Six Sigma. Tillämpning av kvalitetsverktyg såsom de sju kvalitetsverktygen (Quality Control, QC) och statistiska verktyg.  Analyser av Feleffektsanalys (FMEA), Mätsystemanalys (Gage R and R), Kapabilitetsanalys samt tillämpning av mätstorheten Defects per Million Opportunities (DPMO). Analys av mätningar med datorstöd. Projektstyrning enligt metodiken Define-Measure-Analyse-Improve-Control (DMAIC).

Undervisning

Föreläsningar, övningar, projektarbete i grupp samt återkoppling på rapportskrivning.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), muntlig och skriftlig projektredovisning (4 hp) samt skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG273 Six Sigma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Six sigma : the pragmatic approach Magnusson, Kjell; Kroslid, Dag; Bergman, Bo; Häyhänen, Peter; Mills, Don

  2., [rev.] ed.: Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt Kvalitet från behov till användning

  5., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henderson, G. Robin. Six Sigma quality improvement with Minitab

  2nd ed.: Chichester, West Sussex: Wiley, 2011.

  Fördjupningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sörqvist, Lars; Höglund, Folke Sex Sigma : resultatorienterat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Fördjupningslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk