Kursplan för Polsk litteraturhistoria

Polish Literary History

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PL007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Polska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-04-23
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-31
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten:

* översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i den polska litteraturhistorien
* kunna sätta in de lästa verken i ett litteraturhistoriskt sammanhang, kunna identifiera utmärkande drag för respektive 
författare och/eller litterär strömning samt vara förtrogen med samhälleliga förhållanden
* ha grundläggande kännedom om centrala författarskap och verk
* ha bekantat sig med litterära texter av olika genrer
* i skriftlig form kunna analysera grundläggande språkliga, litterära och innehållsmässiga aspekter av en text i relation till olika kulturella och samhälleliga värderingar och föreställningar, bl.a. genus och etnicitet.

Innehåll

Inledande litteraturhistorisk översikt följd av textbehandling. Studium av representativa texter från 1700- , 1800- samt 1900-talen till ett omfång av ca 800 sidor. Litteraturhistorien studeras med särskild hänsyn till de litterära riktningar och författare som läses. Texterna studeras från såväl språklig som litterär synpunkt.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad och består av ett antal virtuella lektioner som äger rum via universitetets lärplattform. Tillgång till Internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet.

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter  och ett större avslutande skriftligt arbete.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen samläses med och kan tillgodoräknas som delkurs 5. Polsk litteraturhistoria på Polska B.
Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Polska B.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.