Kursplan för Hälsoinnovation och entreprenörskap i praktiken

Health Innovation and Entrepreneurship in Practice

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3HI003
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2018-11-05
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 01, 2019
 • Behörighet: Minst 150 hp. Kunskaper krävs i engelska, motsvarande Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som en del av Uppsala universitets arbete inom European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health och vänder sig till såväl yrkesverksamma som studenter vid utbildningar inom alla discipliner.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom området hälsoinnovation och entreprenörskap samt färdigheter för utveckling av innovativa lösningar till behovsbaserade problem med relevans för hälsa, vård och livskvalitet. Tvärvetenskapliga grupper av kursdeltagare identifierar tillsammans med intressenter skarpa behovsbaserade projekt och tar sedan i dialog med målgrupper (Public and patient involvement, PPI) fram lösningar på identifierade problem. Återkoppling på process och framtagna förslag till lösningar ges av lärare och mentorer, kursdeltagare ("peer learning") och potentiella användare av framtagna lösningar.
 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • Utifrån befintliga förutsättningar i t ex offentlig och privat sektor med relevans för hälsa och vård, identifiera problem och utmaningar
 • Med ett användarfokus och med tillhandhållen metodik planera och genomföra ett innovationsprojekt inom givna tidsramar
 • Förstå betydelsen av och tillvarata tvärvetenskapliga gruppers kunskap och erfarenheter vid utveckling av kreativa innovationsprojekt
 • Sammanställa, använda och på ett kritiskt sätt tolka information inom för innovationsprojektet relevanta områden
 • Presentera projektet skriftligt och muntligt på ett målgruppsanpassat sätt
 • Ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer 

Innehåll

Utifrån medborgarens behov och deltagarnas erhållna kunskap inom området hälsoinnovation identifierar, planerar, genomför och utvärderar kursdeltagarna ett egenvalt eller tilldelat innovationsprojekt. Som stöd för arbetet ges teori och praktisk introduktion till metoder att samskapa med den tilltänkta användaren av innovationslösningen. Teori och praktik rörande kreativitet i innovativa processer och hur samverkan och effektivt arbete utvecklas i en i projektgrupp varvas under kursen. Idéer testas genom möten med tilltänkta användare, mentorer från innovationsstödjande organisationer och avslutas med presentation för bedömare från olika intresseorganisationer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av platsbesök, föreläsningar, seminarier och praktiskt projektarbete i grupp. Undervisningen sker på engelska

Examination

Skriftligt prov, deltagande i obligatoriska övningar och genomförande av ett projekt enligt instruktioner (3 hp). Muntlig och skriftlig rapport (2 hp).
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.