Kursplan för Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur

Rethinking 19th Century American Literature

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN520
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

 • visa insikt om huvudströmmarna inom amerikansk litteratur från 1800-talet;
 • visa förtrogenhet med forskningen om 1800-talets amerikanska litteratur;
 • visa förståelse av historiska och politiska händelser samt idéer under perioden som påverkat den amerikanska litterära traditionen;
 • samla och bearbeta kritiskt material;
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys;
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Genom den moderna litteraturforskningens strategier och paradigmer behandlar kursen de sociopolitiska omvandlingarna i 1800-talets USA, med utgångspunkt i representativa litterära texter. Kursen utforskar hur den här litteraturen reflekterar över motstridiga definitioner av ras, kön, imperium, känslor och nationalitet.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: HT 2019

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Basläromedel

 • Brown, Charles Brockden "Arthur Mervyn, or, Memoirs of the year 1793 : with related texts"

  2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sansay, Leonora; Drexler, Michael J. Secret history, or, The horrors of St. Domingo : and, Laura

  Peterborough, Ont.: Broadview, c2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cooper, Last of the mohicans - the illustrated novel

  Pegasus Books, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Leaves of grass and other writings : authoritative texts, other poetry and prose, criticism Whitman, Walt Moon, Michael; Bradley, Sculley; Blodgett, Harold William

  New York: Norton, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stowe, Harriet Beecher Ammons, Elizabeth Uncle Tom's cabin : authoritative text, backgrounds and contexts, criticism

  Third edition: New York: W. W. Norton & Company, 2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Twain, Mark; Berger, Sidney E. Pudd'nhead Wilson : and, Those extraordinary twins : authoritative texts, textual introduction, tables of variants, criticism

  2nd ed.: New York, N.Y.: W.W. Norton, c2005.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dreiser, Theodore; Pizer, Donald. Sister Carrie : an authoritative text, backgrounds, and sources criticism

  3rd ed.: New York: W.W. Norton, c2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Examinationstexter

 • Wilson, Harriet E. Our nig : or, Sketches from the life of a free black, in a two-story white house, North, showing that slavery's shadows fall even there

  Champaign, Ill.: Project Gutenberg, [199-?]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Child, Lydia Maria; Karcher, Carolyn L. Hobomok & Other Writings on Indians

  Rutgers University Press,

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan