Kursplan för Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken

Inventing America: The Writings of the Colonies and Early Republic

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN522
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-01-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Engelska C eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten

 • visa kunskaper om tidig amerikansk litteratur;
 • visa förtrogenhet med forskningen inom tidig amerikansk litteratur;
 • visa förståelse av metoder och kritiska ramverk som används i tidiga amerikanska studier,
 • samla och bearbeta kritiskt material;
 • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys;
 • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Kursen utforskar de litterära traditioner som har sitt ursprung i den europeiska erövringen av Nordamerika: litteratur med rötter i utforskningen av den nya kontinenten och i det puritanska samhället, berättelser om fångenskap och texter om ursprungsfolkets traditioner; upplysningstidens debatter och satir; tidig republikansk skönlitteratur fram till 1830-talet. Dessa kulturella uttryck studeras med fokus på vad de avslöjar om teman såsom våld, erövring, religion, ras och nationalitet.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.
 
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2020

Om inget annat anges bör listade upplagor användas.

 • Levine, Norton anthology of american literature

  Ww Norton & Co, 2017

  Texter ur volym A läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robert Beverley, The History and Present State of Virginia: A New Edition with an Introduction by Susan Scott Parrish [Elektronisk resurs]

  The University of North Carolina Press,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tyler, Royall; Crain, Caleb The Algerine captive, or, The life and adventures of Doctor Updike Underhill, six years a prisoner among the Algerines

  Modern Library ed.: New York: Modern Library, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Fotokopierat/digitalt material.